О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер 1299              Година 09.08.2012          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на девети август две хиляди и дванадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 651 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е образувано по жалба на “Гарнат 1” ООД, със седалище и адрес на управление гр. *** с ЕИК *** срещу Ревизионен акт № 1101461/05.12.2011г. по описа на ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №89/23.02.2012г.на директора на Дирекция ОУИ при ТД на НАП Бургас, чрез адвокат Х. Д..

По делото е било представено общо пълномощно, учредено от законния представител на дружеството-жалбоподател в полза на пет лица, сред които и адв. А. Д., подписал жалбата, сезирала настоящия съдебен състав, като същото касае извършването на представителство пред административни органи и осъществяването на процесуални действия пред тях. Съдът е констатирал, че напрактика липсва конкретно пълномощно, в полза на адвоката за процесуално представителство по настоящото административно дело, като пълномощното за процесуално представителство е недопустимо да бъде общо, напротив винаги следва да бъде конкретно.

След констатация за липсата на надлежно пълномощно, учредено от законния представител на жалбоподателя в полза на процесуалния му представител, изготвил самата жалба, сезирала съдебния орган, със свое протоколно разпореждане от 16.05.2012г. настоящият съдебен състав, на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.2 от АПК е дал указания до дружеството-жалбоподател да заяви чрез законния си представител дали потвърждава действията на лицето Х.Д., както и да представи надлежно пълномощно за процесуално представителство на адвокатите, получаващи книжата на дружеството или на друг надлежен процесуален представител по настоящото дело. След редица служебни пропуски и ненадлежни връчвания на указанията, поради липса на служители на дружеството на посочения негов адрес, на основание разпоредбата на чл.47, ал.1 и сл. ГПК , вр. чл.144 АПК е извършено надлежно връчване на уведомление чрез залепяне на входната врата на офиса на 11.07.2012г. на съобщение за явяване в двуседмичен срок в канцеларията на съда за получаване на указанията на съда. В определения двуседмичен срок не се е явил законен представител на дружеството, нито надлежно упълномощен такъв, който да получи указанията на съда, поради което съдът е разпоредил на осн. чл.47, ал.6, вр. ал.5 ГПК съобщението да се приложи към делото и се счита надлежно връчено на 26.07.2012г. от която дата следва да тече и 7-дневния срок за изправяне на нередовности. В предоставеният от съда 7-дневен срок за отстраняване на констатираните нередовности същите не са били отстранени, като в този 7-дневен срок не е постъпило и искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок.

Предвид изложеното, бергаски административен съд в настоящия си състав счита, че е сезиран от лице без представителна власт, като жалбоподателят по делото в определения му срок не е потвърдил действията му, нито надлежно е упълномощил същото или трето такова да го представлява в настоящото съдебно производство, поради което същото следва да бъде прекратено, поради ненадлежно сезиране и липса на процесуална представителна власт.

Съдът в разпореждането си, отразено в уведомлението, залепено на 11.07.2012г. на входа на офиса му, е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Гарнат 1” ООД, със седалище и адрес на управление гр. *** с ЕИК *** срещу Ревизионен акт № 1101461/05.12.2011г. по описа на ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №89/23.02.2012г.на директора на Дирекция ОУИ при ТД на НАП Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 651 по описа за 2012 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: