ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 26.04                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На двадесет и шести април                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

         ЧЛЕНОВЕ: 1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

           2.МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар: Б. Ч.

Прокурор: Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 650 по описа за 2018  година.

 

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

За Прокуратурата на Република България, редовно и своевременно призована, се явява прокурор Петров от ОП-Бургас.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Приморско, редовно и своевременно призован, не се явява представител.

 

Становище по хода на делото:

         

           ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И го ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против чл.7, ал.1, т.5 от Правилник за организация и дейността на Общинския съвет - Приморско, приет с решение по протокол №2/24.12.2015г. на Общински съвет Приморско. Иска се отмяна на разпоредбата на чл.7, ал.1, т.5 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет – Приморско.

Съдът докладва, че по делото е постъпило заявление с вх. № 4484/19.04.2018 г. от председателя на Общински съвет Приморско, с което се моли да бъде прекратено настоящето съдебно прoизводство и се представят писмени доказателства, обосноваващи направеното искане.

 

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е да докаже, че са налице основания, обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорения правилник.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, трябва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

 

 Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по доклада. Моля да се приемат представените по делото доказателства с административната преписка и с заявлението на председателя на Общински съвет Приморско.

 

Съдът намира, че представените с административната преписка писмени доказателства, както и с цитираното заявление документи следва да бъдат приети като относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема и прилага писмените доказателства, представени с административната преписка по издаване на оспорения нормативен акт и тези, представени със заявление вх. № 4484/19.04.2018 г. от председателя на Общински съвет Приморско.

 

ПРОКУРОРЪТ: С оглед постъпилото заявление от  председателя на Общински съвет Приморско и приложените към него документи считам, че са налице основания настоящето административно производство да бъде прекратено, тъй като оспорената разпоредба на  чл.7, ал.1, т.5 от Правилник за организация и дейността на Общинския съвет - Приморско е била отменена с влезнало в сила решение на Общинския съвет - Приморско. Ето защо следва  да се приеме, че административният акт е оттеглен, а на основание чл. 159, т. 3 апк производството по настоящето дело следва да бъде прекратено. Моля да бъдат присъдени в полза на Окръжна прокуратура – Бургас направените по делото разноски.

Съдът след като се запозна с доказателствата по делото и със становището на процесуалния представител на оспорващия, изразено в днешното съдебно заседание, намира, че е налице хипотезата по чл. 156, ал. 2 от АПК, а именно оттегляне на оспорения нормативен акт, поради което съдът счита, че протестът следва да бъде оставен без разглеждане, а настоящето съдебно производство прекратено на основание чл. 159, т. 3 АПК. Съдът намира направеното искане от процесуалния представител на оспорващия за присъждане на разноски за основателно съгласно чл. 143, ал. 2 АПК.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  протеста на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против чл.7, ал.1, т.5 от Правилник за организация и дейността на Общинския съвет - Приморско, приет с решение по протокол №2/24.12.2015г. на Общински съвет Приморско.

ОСЪЖДА Общински съвет Приморско да заплати на Окръжна прокуратура – Бургас направените по делото разноски в размер на 20,00 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 650/2018 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за  Окръжна прокуратура – Бургас и в 7-дневен срок за ответната страна от получаване на съобщението.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

               ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

         2.