Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер   851       05  май 2016  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на двадесет и осми април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Г. Радикова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Д.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 650 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Нидо-С”ЕООД, с ЕИК по Булстат 115884470, със седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ж.к „Захарна фабрика“, ул.“Арабаконак“ ***, предстовлявано от Н.Т.С. против решение № 4/22.01.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 1023/2015г описа на Районен съд - Царево, с което е изменено наказателно постановление № 23-000876 от 20.11.2015 г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ -  София, с което на касатора за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда /КТ/ и на основание чл.414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева, като съдът е намалил размера на имуществената санкция на 1 500.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е  постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в противоречие с материалния закон. Иска отмяна на решението и потвърденото с него наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд Царево да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд - Царево, с решение № 4/22.01.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 1023/2015г описа на съда, е изменил наказателно постановление № 23-000876 от 20.11.2015 г. на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - София, с което на касатора за нарушение на чл.152 КТ и на основание чл.414, ал.1 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева, като съдът е намалил размера на санкцията на 1 500.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени  и гласни доказателства, че на посочените в наказателното постановление  дата и място „Нидо-С”ЕООД, в качеството си на работодател, не осигурило непрекъсната междудневна почивка, която да не е по-малко от 12 часа на В.П., която работила като продавач-консултант в стопанисван от дружеството магазин, находящ се в гр.Приморско в нарушение на чл.152 КТ. Приел е, че дружеството - касатор е осъществило от обективна страна състава на нарушението, за което е ангажирана отговорността му. Изложил е мотиви, че в случая не са налице предпоставките за приложение на привилегирования състав на чл.415в КТ, поради което правилно спрямо него е приложена санкционната норма на чл.414, ал.1 КТ. Съдът е намалил размера на имуществената санкция, наложена на „Нидо-С”ЕООД, приемайки, че по делото не са налице данни за  отегчаващи обстоятелства, обуславящи налагането й в размер над минималния.

Санкцията е наложена на „Нидо-С”ЕООД за това, че в качеството му на работодател, не осигурило непрекъсната междудневна почивка на В.П., която работила като продавач консултант в стопанисвания от дружеството магазин, находящ се в гр.Приморско на 12.07.2015г. втора смяна /от 12.00 часа до 21.00 часа/ и на 13.07.2015г.- първа смяна, с начален час на работа 08.00 часа. За така установеното нарушение, на „Нидо-С”ЕООД е съставен АУАН № 23-000876/10.08.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Касаторът намира за неправилен изводът на районния съд, че в случая не намира приложение разпоредбата на чл.415в, ал.1 КТ, тъй като в случая се касае за инцидентен случай – един единствен ден, в който междудневната почивка само на една служителка е 11 часа и то по нейна писмена молба. Твърди се, че в случая не са налице доказателства от това да са настъпили вредни последици за служителката, както и че липсват данни работодателят да е извършил други подобни нарушения на трудовото законодателство.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

            Касаторът не оспорва факта, че на служителката П. не е осигурена непрекъсната междудневна почивка най-малко от 12 часа. Извършването на това нарушение на чл.152 КТ от негова страна се потвърждава и от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Неоснователно е възражението на касатора, че в случая следва да бъде приложен чл.415в, ал.1 КТ. Правилно районният съд е приел, че  за служителката П. са налице вредни последици вследствие на това, че е била лишена от непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа, съгласно чл.152 КТ.  Нарушено е правило, въведено с цел да се обезпечи правото на работниците на здравословни условия на труд, което е безусловно и неотменимо и следва да бъде зачитано от работодателя независимо от обстоятелствата. Освен това самото естество на нарушението е такова, че същото не може да бъде отстранено веднага след извършването му. С оглед изложеното, като е приел, че не са налице кумулативно изискуемите предпоставки за приложение на чл.415в, ал.1 КТ, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила.
          Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.
            Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав 

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4/22.01.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 1023/2015г описа на Районен съд – Царево.

    Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                               

                                                                             2.