ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 12.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети ноември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 650 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

         За жалбоподателя А.Г.К. - редовно уведомен, се явява адв. Б. с представено по делото пълномощно.

         За ответника началника на ДНСК София - редовно уведомен, се явява юк. К. с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице К.Ж.Г..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-графологична експертиза с вх. № 8131/03.11.2014 г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Б.: Да се изслуша вещото лице.

Юк. К.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице.

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

 

К.Ж.Г. - **  години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Юк. К.: На л. 3, последен абзац, ред втори от заключението е посочена дата 26.06.2012 г., а според мен трябва де е 22.06.2012 г.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Допуснал съм техническа грешка: да се чете за правилната дата 22.06.2012 г.

 

Юк. К.: В заключението не е взето предвид обстоятелството, че обикновено подписването на обратни разписки се извършва „на крак”, обикновено без подложка или твърда основа, което е съвсем различно от начина по който се взема сравнителния подпис от експерта - в седнало положение. Считам, че тези обстоятелства не са взети предвид при изготвяне на заключението. Две от обратните разписки са с отбелязана дума „лично” и тогава се е положил подписа.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Ако лицето положи подпис в изправено положение, може ли да е различен от подписа положен от същото лице в седнало положение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако лицето се подписва в изправено положение и ако има подложка под документа, която да осигури твърда основа, това положение влияе на самия подпис. Лицето има определен подпис, ако има спиране, прекъсване може да се приеме, че лицето е било в изправено положение, или има подложна хартия отдолу, която е създала предпоставка за прекъсване. В конкретния случай подписите върху известията за доставяне са различни по съдържание и структура и няма признаци за спиране и започване на подписването. Подписът е изписан без спиране и може би при нормални условия. Стигнал съм до извода, че подписите са на различни лица. Процесното лице пише по-малко грамотно и подписът му е много по-различен от тези на обратните разписки.

 

Адв. Б.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението не вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 250,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 250,00 лева на 12.11.2014г./

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Б.: Поддържам исковата молба. Всички подробности съм изложил в нея и моля да ги вземете предвид. Днешната експертиза показа, че моят доверител не е получавал разписки, заповеди и книжа по установения процесуален ред и са му нарушени правата по обжалване на актовете, поради това, моля, за спиране на изпълнението на заповедта и пълната й отмяна. Моля да постановите такова решение, тъй като компетенцията за незаконното строителство вече е прехвърлена на Община Царево. Доверителят ми е подал документи за узаконяване на строежа и чака решение, като е извадил и разрешение на това място, на мястото на този строеж, да изгради семеен хотел с ресторант. При изпращане на делото или решението по компетентност на Община Царево, там на местна почва са запознати с проблема и може би ще задържат тази постройка като помощна до построяване на хотела на моя доверител. Разрешението за строеж  е в общината, подписано е миналата година, два декара са разделени на моя доверител и на неговата сестра.

 

Юк. К.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата. Първо, в хода на съдебното дирене не се представиха аргументи оспорващи законосъобразността на издадената заповед. Не се атакува нейната незаконосъобразност. Оспорвам аргументите за незаконосъобразност, изложени в жалбата, като неоснователни. Моля да отхвърлите жалбата като твърдя, че не е изтекла давността, като ще използвам доказателства като обратните разписки в кориците на делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: