Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  254              20 февруари 2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на първи февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Ч.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 64 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Макронекс инвест”ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр. Несебър, ул.”Иван Вазов” *** против решение № 1783 от 16.11.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4946/2017 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 271107-F282552/14.04.2017г., издадено от директор на дирекция „Обслужване” при ТД НАП - Бургас, с което на основание чл. 179 ЗДДС, на  касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500.00/петстотин/ лева за нарушение на чл. 125, ал. 5 ЗДДС.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е неправилно, постановено при неправилно приложение на закона. Моли да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - директор на дирекция „Обслужване” при ТД НАП - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд -Бургас като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд - Бургас, с решение 1783 от 16.11.2017 г., постановено по административно  наказателно дело № 4946/2017 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 271107-F282552/14.04.2017 г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД НАП- Бургас, с което, на основание чл. 179 ЗДДС, на  „Макронекс инвест”ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на чл. 125, ал. 5 ЗДДС.

Санкцията е наложена на „Макронекс инвест”ООД за това, че дружеството не е подало в законоустановения срок, посочен в чл. 125, ал. 5 ЗДДС справка - декларация по ЗДДС за данъчен период м. август 2016 г. Справката -декларация по ЗДДС е следвало да се подаде до 14 -то число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася - до 14.09.2016г. За извършеното нарушение е съставен АУАН № F282552/17.11.2016 година, а впоследствие е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

 Оспореното решение е валидно, допустимо и правилно.

 За да го постанови районният съд е обосновал правилния извод, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяната на наказателното постановление като незаконосъобразно на самостоятелно основание.

Нормата на чл.125, ал.1 ЗДДС вменява задължение за регистрираното лице за всеки данъчен период да подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл.159б. Съгласно чл.125, ал.5 ЗДДС декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.  След като е безспорно, че лицето е регистрирано по ЗДДС, то е било длъжно да подава изискуемите декларации ежемесечно и в сроковете по ал.5,  в случая до 14.09.2016 г., без значение дали е осъществявало дейност или не, което не е сторено в настоящия случай от дружеството - касатор. За неизпълнението на това задължение от страна на регистрирани по ЗДДС юридически лица, в чл.179 ЗДДС е предвидено налагане на имуществена санкция от 500.00 до 10 000.00 лева.

Със своето бездействие лицето не е изпълнило установеното в закона задължение, поради което изводите на районния съд за правилната правна квалификация на извършеното нарушение по чл.125, ал.5 ЗДДС и за точното прилагане на санкционна норма на чл.179 ЗДДС спрямо „Макронекс инвест”ООД от страна на административнонаказващия орган са правилни.

За да се приеме, че е осъществен състава на констатираното нарушение по ЗДДС не е от значение дали субектът осъществява стопанска дейност. Необходимото и достатъчно условие за настъпване задължението за подаване на изискуемите по ЗДДС документи е,  лицето да е надлежно регистрирано и да не е заличено към момента на  отчетния период. Още повече, че съгласно чл.125, ал.4 ЗДСС справка-декларация по 125, ал.1 ЗДДС се подава и когато не следва да се внася или възстановява данък, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.

С оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, обезпечаващи данъчната дисциплина на задължените лица, конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано като „маловажен случай” по смисъла на чл.28 ЗАНН, поради което съдът намира изложените от касатора възражения в този смисъл за неоснователни. Анализът на разпоредбите на чл.125 и на чл.179 ЗДДС налага извода, че в разглеждания случай административното нарушение е формално и настъпването на каквито и да е вреди от него не само няма отношение към съставомерността, но и техният малък размер или липсата им не могат да обосноват маловажност на случая. По делото няма данни и за смекчаващи обстоятелства, които да обусловят по-ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние в сравнение с други случаи на административно нарушение от този вид.

Подаването на справката - декларация по ЗДДС за месец август 2016 г. към датата на съставяне на АУАН и обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път от касатора, не могат да обусловят квалифицирането на административното нарушение като маловажно, но са взети предвид от административнонаказващия орган  - имуществената санкция е наложена на дружеството в минимално предвидения в чл.179 ЗДДС размер от 500.00 лева.

По изложените съображения, касационната жалба е неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1783 от 16.11.2017 г., постановено по административно  наказателно дело № 4946/2017 г. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.

        

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                                    

 

                                                                          2.