Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    281                  от 22.02.2016 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христова

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.К. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 64 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „ВИДРАКС“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ ***, представлявано от управителя Г.А.Т., чрез пълномощник – адв. П.П. от АК Ямбол с адрес за призоваване гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ ** против Решение № 1654/30.11.2015 г., постановено по НАХД № 3935/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 151/05.08.2015 г., издадено от Началник Митница Бургас, с което на касатора, за извършени 2 нарушения на чл. 76в, ал. 4, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и на основание чл. 126а, ал. 1 от ЗАДС са наложени 2 административни наказания имуществена санкция в размер на по 500 лева всяко. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и потвърденото с нето наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК - неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.  В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява, не се представлява и не ангажира нови писмени доказателства. Представя писмени бележки по съществото на спора, в които поддържа жалбата по изложените доводи и аргументи.

Ответникът по касация – Началник Митница Бургас , редовно призован не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „ВИДРАКС“ ООД против Наказателно постановление № 151/05.08.2015 г., издадено от Началник Митница Бургас, с което на дружеството, за извършени 2 нарушения на чл. 76в, ал. 4, т. 1 от ЗАДС и на основание чл. 126а, ал. 1 от ЗАДС са наложени 2 административни наказания имуществена санкция в размер на по 500 лева всяко. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, а от събраните по делото писмени и гласни доказателства, разгледани по отделно и в тяхната съвкупност, безспорно се доказва осъществените административни нарушения. В мотивите на съдебния акт е обсъден размера на наложените административни наказания, както и липсата на основание за прилагане на нормата на чл. 28 от ЗАНН.

 

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. Фактите по делото съдът е установил посредством депозираните показания от длъжностните лица по установяване на нарушението, които е кредитирал изцяло, като последователни, логични и непротиворечиви, кореспондиращи напълно със събрания по делото доказателствен материал. В този смисъл, следва също да се посочи, че и между страните липсва спор по фактите.

От събраните по делото доказателства безспорно е установено, че дружеството на 12.12.2013 год. и на 26.02.2014 год. е въвело на територията на страната от територията на друга държава членна на ЕС (Италия) акцизни стоки – смазочни масла, в първия случай с код по комбинираната номенклатура (КН) 2710 1981 – 10 броя по 150 грама или общо 1,5 кг. и във втория случай с код по КН 2710 1971 – 10 броя по 150 грама или общо 1,5 кг., без за тези две доставки да е подало писмено уведомление до Митница Бургас, преди изпращането им. В нормата на чл. 76в, ал. 4, т. 1 от ЗАДС е въведено задължението за лицето по чл. 3, ал. 1, т. 6 (лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка), което получава стоки по ал. 1 и 2, да уведоми писмено преди изпращането на акцизните стоки от другата държава членка компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да получи акцизни стоки. Във връзка с установената фактическа обстановка, както административнонаказващия орган, така и първоинстанционния съд са приели, че дружеството от обективна страна е нарушило задължението си, въведено в цитираната норма на чл. 76в, ал. 4, т. 1 от ЗАДС.

След постановяване на първоинстанционния съдебен акт и до влизане в сила на оспореното наказателно постановление е настъпила законодателна промяна в нормата на чл. 76в, като е създадена нова ал. 11 със следния текст: Разпоредбите на този член не се прилагат за случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4. В чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗАДС е предвидено, че се освобождават от облагане с акциз енергийните продукти с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, 2710 19 71 до 2710 19 93 и 2710 19 99 – в опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите до 5 литра. В настоящия случай, внесените от дружеството акцизни стоки са с кодове по КН съответно 2710 1981 и 2710 1971 и са в опаковки от по 150 грама (в НП са описани като 10 бр. по 150 гр. общо 1,5 кг.), поради което същите попадат в нормата на чл. 24, ал. 1, т. 3. С оглед на това и в съответствие с новата ал. 11, изискванията, въведени в чл. 76в, в т.ч. и по ал. 4, т. 1 отпадат. В този смисъл, с оглед количеството и опаковката на внесената акцизна стока, за „ВИДРАКС“ ООД не съществува задължение да уведоми писмено преди изпращането на акцизните стоки от другата държава членка компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да получи акцизни стоки. Липсата на такова задължение прави несъставомерно осъщественото от дружеството деяние.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В настоящия случай, до влизане в сила на оспореното наказателно постановление е настъпила законодателна промяна, която безспорно се явява по-благоприятна за санкционираното дружество и като такава, същата следва да се приложи. В този смисъл и съгласно новата норма на чл. 76в, ал. 11 от ЗАДС, не подаването на писмено уведомление от  „ВИДРАКС“ ООД не осъществява признаците на административно нарушение, тъй като, съгласно новия текст такова задължение не съществува.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира, че решението на районния съд следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, по силата на което да се отмени оспореното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1654/30.11.2015 г., постановено по НАХД № 3935/2015 г. на Районен съд Бургас,

и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 151/05.08.2015 г., издадено от Началник Митница Бургас, с което на „ВИДРАКС“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ ***, представлявано от управителя Г.А.Т., за извършени 2 нарушения на чл. 76в, ал. 4, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и на основание чл. 126а, ал. 1 от ЗАДС са наложени 2 административни наказания имуществена санкция в размер на по 500 лева всяко.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                      

                                          

 

 

        2.