О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер   391          12.02.2015г.            град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на дванадесети февруари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 64 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на М.И.Х. *** против принудителна административна мярка – преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, осъществена на 07.12.2014г. по отношение на лек автомобил марка „Дачия“ с рег.№ СА 8688 ТК. С определение от 09.01.2015г. жалбата е оставена без движение и на Х. е указано да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд– гр.Бургас.

Съдебният състав констатира, че нередовността не е отстранена в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Установеното обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Х. *** против принудителна административна мярка – преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, осъществена на 07.12.2014г. по отношение на лек автомобил марка „Дачия“ с рег.№ СА 8688 ТК.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 64/2015г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………