ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,25.03.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и пети март                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 64 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Свинекомплекс Брестак” АД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът директор на дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба-становище от адвокат Дюлгерова, процесуален представител на жалбоподателя, в която е посочено, че не възразява да бъде даден ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против акт за прихващане или възстановяване (АПВ) № 1319911/22.08.2013г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП, потвърден с решение № 379/18.12.2013г. издаден от директор на дирекция „ОДОП” Бургас.

 

В докладваната по-горе молба-становище, процесуалния представител на жалбоподателя е посочил, че поддържа жалбата иска да бъде приета административната преписка, представя списък на разноските, няма други искания по доказателствата. В нея подробно са изложени и съжденията на жалбоподателя по съществото на спорното право.

        

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля, да приемете приложените към преписката доказателства. Нямам други доказателствени искания.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, а именно: решение №397/18.12.2013г., АПВ №1311911/22.08.2013г., справка за взаимните задължения между ТД на НАП Бургас и „Бони комерс” АД, копие от имейл от 27.12.2013г., копие от имейл от 19.12.2013г., писмо изх.№ ИТ-00-13757#3/31.10.2013г., разпореждане от 29.10.2013г., разпределение на суми 29.10.2013г. по изп.д.№1287/2012г., служебна бележка изх. № 1287/2012/000148/21.08.2013г., писмо изх.№04-Б-Ж-305-1/24.10.2013г., писмо изх. № ИТ-00-13757#1/18.10.2013г., резолюция за извършване на проверка №1311911/14.08.2013г., справка за общите задължения (е-услуга), нотариално заверено пълномощно от „Бони комерс” АД на В.Ч..

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите оспорения акт за прихващане и възстановяване. Моля да ни бъдат присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Възразявам по отношение искането за присъждане на адвокатско възнаграждение в този размер, намирам същото за прекомерно високо.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: