О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 352              14.02.2013г.            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на четиринадесети февруари две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 64 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.146 от АПК, вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Образувано е по жалба на Д.Н.К. с ЕГН: ********** от гр.***, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора – гр.Бургас против неправомерни действия и бездействия на администрацията в Затвора – Бургас, в резултат на които е увредено здравето му. Иска се от съда да присъди в полза на жалбоподателя сумата от 35 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди в периода от 23.01.2012г. до 08.01.2013г. С определение от 11.01.2013г. жалбата е оставена без движение и на оспорващия е указано да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд– гр.Бургас.

Съдебният състав констатира, че нередовността не е отстранена в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Установеното обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.К. с ЕГН: ********** от гр.***, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора – гр.Бургас против неправомерни действия и бездействия на администрацията в Затвора- Бургас, в резултат на които е увредено здравето му.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 64/2013г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………