РЕШЕНИЕ

 

№………….                    дата 01 април 2009 год.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 16 март 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  П.С.

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………….

 

разгледа докладваното от съдия С.

адм. дело № 64 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

 взе предвид следното:

 

Производството се движи по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.54, ал.2 от ЗКИР.

Предмет на оспорване е Заповед № КД-14-02-332/14.03.2008 год. на началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, с която, на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри на с.Лозенец, община Царево, състоящо се в промяна на границите на имот с идентификатор 44094.1.681, разделяне на същия имот на три самостоятелни имота, на основание Заповед № РД-01-922/21.11.2006 год. на кмет на община Царево, за одобряване на ПУП-ПРЗ и вписване на собственици на новообразуваните имоти.

Жалбоподателят В.М. счита така издадената заповед за незаконосъобразна поради това, че нарушава императивни разпоредби на ЗУТ, относно минималната квадратура на имотите, визирайки обстоятелството, че се обособява имот с площ от 185 кв.м., който жалбоподателят счита за маломерен.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява.

Ответникът – началник на СГКК – гр.Бургас също не се явява и не се представлява, изпраща административната преписка.

От заинтересованите страни се явяват М.М., П.М., В.М. и Р.К., които изразяват становище за неоснователност на жалбата, но също така считат издадената заповед за незаконосъобразна, но по отношение на техните имоти.

Останалите заинтересовани страни не се явяват, не изпращат представители и не ангажират становища по жалбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от заинтересована страна по смисъла на § 1, т.13 от ЗКИР, в предвидения от закона срок, видно от датата на пощенското клеймо на плика, съдържащ подадената жалба и е насочена против акт, годен да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност.

Разгледана по същество е основателна, но на основания различни, от сочените от жалбоподателя.

Установява се по делото, че жалбоподателят М. е собственик на общо 316/3263 кв.м. идеални части от недвижим имот, представляващ земеделска земя – нива, имот № 001681, цялата с площ 3,263 кв.м., пета категория, находяща се в местността “Тарфа”, землището на с.Лозенец, община Царево. Имотът е нанесен в кадастралната карта с идентификатор 44094.1.681. По отношение на този недвижим имот, със Заповед № 01-922/21.11.2006 год. на кмет на община Царево, е одобрен проект за ПУП-ПРЗ, съгласно който и в частност - за процесния имот, се обособяват УПИ ІХ-681 с площ 1179 кв.м., УПИ Х-681 с площ 1179 кв.м. и УПИ ХІ-681 с площ 717 кв.м. Със същата заповед е посочено, че на основание чл.16, ал.1 от ЗУТ, от имот № 001681, за целите на инфраструктурата, се отнемат 188 кв.м. На основание тази заповед, заинтересована страна Р.К. е инициирала административно производство пред СГКК – гр.Бургас, за нанасяне на промени в кадастралната карта и регистър, като към заявлението си е приложила проект за тяхното изменение и обяснителна записка. По повод на това заявление началника на СГКК – гр. Бургас издал процесната заповед, с която одобрил разделянето на имот с идентификатор 44094.1.681 на имоти с идентификатори 44094.1.1081, съответстващ на УПИ ХІ, 44094.1.1082, съответстващ на УПИ Х, 44094.1.1083, съответстващ на УПИ ІХ и 44094.1.1084. Първоначалният имот с идентификатор  44094.1.681 бил заличен, а по отношение на новите имоти били вписани съответните собственици в регистъра. При разделянето на имотите административният орган изрично се е позовал и посочил като основание Заповед № 01-922/21.11.2006 год. на кмет на община Царево за одобряване проект за ПУП-ПРЗ по отношение на процесния имот. В проведеното административно производство, не е съставян акт за непълноти, подписан от заинтересованите собственици.

Така издадената заповед, е незаконосъобразна.

Съгласно нормата на чл. 53, ал. 1 ЗКИР, одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят когато съдържат непълноти или грешки (т. 1); когато са одобрени при нарушение на закона (т. 2); когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34, ал. 1 (т. 3). Ал. 2 предвижда, че непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице, като когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред. Съгласно ал. 3, непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. Т. е. съгласно чл. 53, ал. 2 и 3 ЗКИР, кадастърът може да се изменя само по съгласие на засегнатите собственици, документирано с подписите им върху акта за непълноти и грешки или въз основа на съдебно решение по спор за материално право. Основание за одобряване на изменение на кадастралната карта въз основа на подробен устройствен план, без съставяне на акт за непълноти, се съдържа в разпоредбата на чл. 62, ал. 5, предложение последно, от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В тази й част цитираната разпоредба е неприложима на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните актове, тъй като противоречи на разпоредбите на чл. 53, ал. 2 и ал. 3 ЗКИР, съгласно които кадастърът може да се изменя само по съгласие на заинтересуваните собственици, манифестирано с полагане на подписите им върху акта за непълноти и грешки или въз основа на съдебно решение, с което е разрешен спор за материално право. Подзаконовата норма е неприложима, тъй като в нарушение на чл. 7, ал. 2 ЗНА разширява компетентността на органите по кадастъра, предоставена им с разпоредбите на чл. 53, ал. 2 и ал. 3 ЗКИР.

Отнесено към настоящия случай - фактическото основание за издаване на процесната заповед е именно наличието на подробен устройствен план, като с одобреното изменение на кадастралната карта регулационните линии и квадратури по този план се нанасят като имотни граници на визираните в заповедта три поземлени имота. Изхождайки от горните разсъждения, и в този случай е необходимо съставяне на акт за непълноти, подписан от заинтересуваните собственици, като при неговата обективна липса, оспорената заповед е незаконосъобразна и следва да бъде отменена само на това основание.

За яснота на жалбоподателя следва да се посочи, че не началника на СГКК – гр.Бургас е определил площта на имотите и в частност – този, за който се претендира, че е маломерен с площ от 185 кв.м., а той единствено се е съобразил с одобрения вече ПУП, където оспорените 185 кв.м. се отнемат за инфраструктура (188 кв.м.) и ако жалбоподателят не е съгласен с така определените площи на имотите, следвало е да защити правата си по друг ред, в производство по оспорване на заповедта за изменение на ПУП.

На основание горните съображения и с оглед нормата на чл.172, ал.2, предл. 2-ро от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-02-332/14.03.2008 год. на началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ:…………...