ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 649 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВенидСъни Инвестмънт“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. З., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юк. И., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от ВенидСъни Инвестмънт“ ООД против Ревизионен акт № Р-02000217003317-091-001/06.12.2017 г., издаден от началник сектор и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, в частта, в която е потвърден с Решение № 36/12.02.2018 г. на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас.

 

Адв. З.: Поддържам жалбата. Поддържам и доказателствените ни искания, изложени в жалбата.

 

Юк. И.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат приложените към преписката доказателства. В днешно съдебно заседание представям удостоверения за притежаване на валиден ел. подпис от лицата, издали ра, рд и звр. По отношение на искането от жалбоподателя за разпит на двама свидетели не ми е ясно какво ще удостоверяват тези свидетели и какво общо има това с предмета на делото. Смятам, че тъй като се касае за продажба на недвижим имот са без значение фактите, които ще удостоверяват тези двама свидетели, както и не става ясно те какво отношение имат към апартамента, предмет на разглеждане по делото.  За степента на завършеност си има актове - официални документи. Със свидетелските показания не смятам, че може това да се установи. По искането за допускане на съдебно-техническа (оценъчна) експертиза предоставям на съда.

 

АДВ. З.: Поддържам искането за допускане на двама свидетели при условията на довеждане, чрез които ще установим степента на завършеност на процесния апартамент, тъй като степента на завършеност е едно от обстоятелствата, които са от значение при определяне на цената на обекта, оттам облагаемата стойност, оттам дължимото ддс и съответно за преценка на обстоятелството дали сделката действително е сключена при условия по-благоприятни от пазарните такива, доколкото приходната администрация при извършване на проверките е установила, а и ние не оспорваме, че е така, че за конкретния апартамент липсва подписан предварителен договор, в който да е уговорена степен на завършеност по-висока от тази, която е необходима, за да бъде приета сградата по установения ред. А тази степен на завършеност е съобразно бдс стандартите и ни е необходимо да установим какво е било състоянието на апартамента и с какво това състояние се е променило от датата на сключване на сделката към днешна дата, когато евентуално ще се наложи извършване на оглед на жилището, за да се отговори на някой от въпросите от оценъчната експертиза. На следващо място свидетелите са ни необходими и затова, че е необходимо да докажем твърдението си, че вещото лице по експертизата, която е била назначена от нап и поставена в основата на обжалваните от нас актове, не е извършила оглед на апартамента.  Не е съобразила степента на завършеност на конкретния обект, още по-малко пък като основа за сравнение може да се използва пазарната цена, съдържаща се в приетата от нап експертна оценка. Поради това отново Ви моля да допуснете двама свидетели, доколкото искаме същите да бъдат допуснати при условията на довеждане, не е необходимо, а и липса изискване да посочваме кои точно са тези лица  и евентуално в какво отношение се намират те с някои от страните в процеса.

 

Съдът с оглед становището на страните и по повод формулираните доказателствени искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане за допускане на двама свидетели, чрез които да се установи степента на завършване на апартамент № 5-5 към момента на сключване на сделката и довършителните работи, които е било необходимо да се извършат, намира така формулираното доказателствено искане за процесуално недопустимо. Съгласно разпоредбите на ЗУТ степента на завършеност се удостоверява с надлежно изготвени по предвиден в зут процесуален ред актове, които съставляват официални документи. Съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 2 гпк, субсидиарно приложим по реда на § 2 ДОПК свидетелските показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнасят за опровергаване съдържанието на официален документ. В настоящия случай са налице такива официални документи, удостоверяващи степента на завършеност, поради което допускането до разпит на свидетели, които да удостоверят степен на завършеност, различна от тази, описана в тези официални документи, е процесуално недопустимо.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането за допускане на двама свидетели, с чиито показания да се удостовери степента на завършеност на апартамента към момента на сключване на сделката.

допуска изготвянето на съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и при необходимост допълнителни справки да отговори на въпросите, формулирани в сезиращата молба ( л. 13 от делото).

 

Съдът намира за недопустимо и искането по делото да бъде призован и разпитан в качеството на свидетел Л.И.В., назначен като оценител от органите по приходите в рамките на извършената ревизия с оглед обстоятелството, че същият е изготвил и представил писмено заключение, надлежно приложено по делото като писмено доказателство, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането за призоваване на Л.В. като свидетел.

 

С оглед допуснатата съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа (оценъчна) експертиза в размер на 350,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице С.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.09.2018 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: