Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 774            27  април 2017  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Б.Ч.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 649 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на К.Д.Б. ***, вилна зона, против решение № 239/14.02.2017 г., постановено по административно  наказателно дело № 7160/2016г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 228554-F227716/10.10.2016г. на директор на дирекция “Обслужване” при ТД НАП- Бургас, с което за нарушение на чл.125, ал.5 ЗДДС, на основание чл.181 ЗДДС, на  касатора е наложена глоба в размер на 500.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В касационната жалба излага доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в производството по обжалване на наказателното постановление пред районния съд и моли за отмяна на оспореното решение.

Ответникът по касационната жалба - ТД НАП-Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд- Бургас да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

За да постанови оспореното решение, с което е потвърдил  наказателно постановление № 228554-F227716/10.10.2016г. на директора на дирекция “Обслужване” при ТД НАП- Бургас, районният съд е обосновал извод, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да доведат до нарушаване правото на защита на К.Д.Б.. Приел е, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по несъмнен начин, че К.Д.Б. е извършила деянието, описано в АУАН и в НП, правилно квалифицирано като нарушение на чл.125, ал.5 ЗДДС, за което и правилно е ангажирана отговорността й на основание чл.181 ЗДДС в качеството й на регистрирано по ЗДДС лице. Изложени са мотиви, че размерът на наложеното й административно наказание глоба е съразмерен на извършеното административно нарушение.

Санкцията е наложена на К.Д.Б. за това, че в качеството си на регистрирано по ЗДДС лице от 14.06.2013г. не е подала до 14.03.2016г. информация от отчетните регистри към справка-декларация по ЗДДС, включително и на магнитен или оптичен носител, за данъчен период месец февруари 2016г. За така констатираното на К.Б. е съставен АУАН № F227716/14.06.2016г., въз основа на който е издадено потвърденото от районния съд наказателно постановление.

Възраженията на К.Д.Б. са, че от районния съд не са й изпратени документите по делото с превод на английски език. Твърди, че е научила от посолството за постановеното решение по образуваното дело за оспорване на наказателното постановление. Сочи още, че  не е давала пълномощно на трети лица да я представляват в процеса.

         Така постановеното решение е валидно, допустимо е неправилно по следните съображения:

          За да обоснове извод, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила съдът е приел, че липсата на превод на НП, с което е санкциониран жалбоподателя, в конкретният случай не е довело да съществено нарушение на правото му на защита. В тази връзка са изложени мотиви, че  АУАН е съставен в отсъствието на нарушителя и е връчен на лице, владеещо български език, упълномощено да представлява нарушителя в отношенията му с ТД на НАП. Посочено е, че нарушителят е подал жалба срещу издаденото НП в срока по чл. 57, ал. 1 ЗАНН и жалбата е подписана лично от него с признанието, че част от НП му е била преведена от преводач. Следователно, липсата на превод на НП не му е попречила да реализира в пълна степен правото си на защита срещу него, защото съгласно чл.84, ал.1 ЗАНН вр. с чл.314, ал.1 НПК в качеството си на въззивна инстанция съдът проверява изцяло законосъобразността и правилността на наказателното постановление, независимо от основанията, посочени от страните. Освен това, районният съд е посочил, че образуваното производство не представлява същинско наказателно производство. Счел е, че жалбоподателят не е бил възпрепятстван да се яви в съдебно заседание, за да реализира лично защитата си като в тази връзка поиска назначаване на преводач, който да извърши превод на НП, но той не се е възползвал от тази своя възможност.

         Този извод не се споделя от настоящия съдебен състав, тъй като К.Д.Б. не е била редовно призована и не е присъствала в съдебното заседание, проведено на 02.02.2017г., но въпреки това  производството по делото се е развило и е приключило в нейно отсъствие. За да даде ход на делото, районният съд неправилно е приел, че  в случая е налице хипотезата на чл.61, ал.2 ЗАНН, а именно жалбоподателят не е намерен на посочения от него адрес. Не са налице доказателства, К.Б. да е търсена на място във вилната зона в кв.Банево, за да й бъде връчена призовката за насроченото съдебно заседание. Вместо това, връчителят се е позовал на сведенията, дадени му от кмета на кметство Банево, че такова лице не е регистрирано в квартала, видно от отбелязването в призовката, приложена в цялост на лист 4 от анд № 7160/2016г. по описа на БРС. Липсват доказателства да са предприети други действия по призоваването на К.Д.Б. на посочения от нея адрес, независимо, че по делото са били налице данни, че оспореното НП й е било връчено именно там /копие на известие за доставяне 6100015571594 на л.8 от анд 7160/2016 г./. Съобщенията за проведеното пред районния съд производство са връчени на Б. чрез лице, което е нямало качеството на неин процесуален представител или такова да получава съдебни книжа/л.16 и 17 от анд № 7160/2016г. по описа на БРС/.

        В допълнение следва да се посочи, че за настоящото производство Б. е редовно уведомена лично на адрес в гр.Бургас, кв.Банево, вилна зона, видно от приложеното по делото съобщение/ л.12 от делото/.

         С оглед изложеното, оспореното решение следва да бъде отменено, поради допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, довело до ограничаване правото на защита на Б. и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.222, ал.2, т.1 АПК, Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 239/14.02.2017г., постановено по административно  наказателно дело № 7160/2016г. по описа на Районен съд - Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд-Бургас за ново разглеждане от друг състав.

Решението е окончателно.

 

                                                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                               2.