ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 17.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 649 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.А.С., редовно призован не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Е., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за дава ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Г.А.С. против Решение № 8/10.02.2014 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което е оставена без уважение жалба от същия жалбоподател, с вх. № 94-Г-69/30.01.2014 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Считам, че подадената жалба е неоснователна. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът, с оглед изразеното становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

С оглед липсата на формулирани в жалбата и в настоящото съдебно заседание доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Жалбоподателят е подал жалба с искане да бъдат зачетени за погасени по давност публични задължения по Разпореждане № 31 от 27.01.2004 г., като разпореждането е влязло в сила на 15.02. същата година. Тъй като той не е изпълнил това свое задължение, за събиране на публичните задължения колегите от Ямбол са образували изпълнително дело № 13657/2004 г., като същото дело е присъединено към партидата на физическото лице Г.С. и за това е образувано изпълнително дело № 2170/2008 г. Искането на лицето е да бъдат зачетени предходни задължения за погасени по давност, тъй като се вижда от сравнението на датите, че към тези задължения не може да бъде приложен срока по чл. 171 от ДОПК – т.е., 10-годишен срок. На същото лице е посочено макар, че и публичният изпълнител да е наложил запор върху неговите банкови сметки, той е следвало да се обърне към банковата институция, защото обезщетението, което получава е в много малък размер.

Моля да постановите решение във връзка с горепосоченото, като ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: