О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 536

 

гр. Бургас, 24. 03. 2016г.

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на двадесет и четвърти март през две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Луканов касационно административно дело № 649 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.234, ал.1, предл. първо от АПК.

Производството е образувано по частна жалба на Д.И.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, против разпореждане от 25.02.2016г. по АНД № 238/2016г. по описа на Несебърския районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Д. срещу фиш № 00134704 от 09. 02. 2016г., издаден от М.В.М. на длъжност мл. АК при РУ гр. Несебър. В частната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваното разпореждане. Жалбоподателят счита, че районният съд е следвало да изпрати жалбата на компетентния орган.

Административен съд Бургас, в настоящия си касационен състав намира, че частната жалба е процесуално допустима, като подадена в преклузивния 7-дневен срок по чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването и в съответствие с изискванията за форма и реквизити.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

С обжалваното разпореждане № 572 от 25.02.2016г., постановено по АХД № 238/2016 г., след като се е позовал на нормите на чл. 248, ал. 2, т. 2 от НПК и чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд е приел, че оспорвания акт не попада сред актовете, които подлежат на оспорване. Изложил е и мотиви, че с подадената жалба се оспорва извършването на вмененото на нарушителя нарушение, което не може да бъде извършено пред съд, тъй като фишът по чл. 39, ал. 2 от ЗАНН не подлежи обжалване пред съд. Разпореждането с което се прегражда по-нататъшното развитие на производството подлежи на обжалване, на основание чл.229, ал.1, т.1 от АПК.

Обжалваното разпореждане е правилно и не са налице касационни основания за неговата отмяна.

Касационният съдебен състав напълно споделя установената от районния съд фактическа обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи за недопустимост на жалбата против фиш № 00134704 от 09. 02. 2016г. Изводите на районния съд, че оспорвания акт не попада сред актовете, които подлежат на оспорване, са правилни и обосновани. Видно от съдържанието на оспорвания фиш (представен по лист 3 от адм. дело № 387/2016г. по описа на Административен съд Бургас), санкционираният Д.И.Д. е получил екземпляр от същия и е заявил изрично, че не оспорва допуснатото нарушение. Същевременно се е съгласил и да заплати глобата в 7-дневен срок. При така установените факти следва, че не би могла да бъде приложена процедурата по чл. 39, ал. 3 от ЗАНН, тъй като Д. не е оспорил нарушението и не е отказал да заплати глобата, т.е. не следва да му бъде съставен акт за установяване на извършеното от него административно нарушение. В този смисъл районният съд законосъобразно е приел, че оспорваният акт не подлежи на обжалване пред съд, тъй като не попада между посочените в чл. 59, ал. 1 от ЗАНН (не е електронен фиш по смисъла на чл. 39, ал.4 от ЗАНН) и правилно не е изпратил делото на контролния орган.

По изложените съображения касационната съдебна инстанция приема, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното разпореждане като правилно, следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, пр.1, във вр. с чл. 236 от АПК, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 572 от 25.02.2016г. по АН дело № 238 по описа за 2016г. на Несебърския районен съд.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                       2.