ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четиринадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 648 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛФА ФАРМ „ЕООД, представлявано от управителя Г.В.Г.,  редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС при ЦУ на НАП, редовно уведомен, изпраща за представител гл.ю.к.М., с представено пълномощно по делото.

 

Съдът докладва, че по делото с входящ № 5381/14.05.2018 година е постъпила молба от адв.М., процесуален представител на жалбоподателя „Алфа-фарм“ ЕООД, с която заявява, че не възразява да се даде ход на делото  в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ГЛ.Ю.К.М.:Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ГЛ.Ю.К.М.: Нямаме искания, няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

          Съдът  докладва, че  с горепосочената  молба адв.М., процесуален представител на жалбоподателя „Алфа-фарм“ ЕООД заявява, че няма да сочи други доказателства.

ГЛ.Ю.К.М. Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

С цитираната молба процесуалният представител на жалбоподател изразява становище по същество.

ГЛ.Ю.К.М.: Моля да постановите решение, с което до потвърдите обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Моля за присъждане на разноски в размера на 980.00 лева.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:09 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: