ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.04.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети април                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 648 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛФА ФАРМ „ЕООД, представлявано от управителя Г.В.Г.,  редовно и своевременно призован,  не се явява. Изпраща процесуален  представител адв. Р.М., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно  заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС при ЦУ на НАП, редовно и своевременно призован, изпраща за представител гл.ю.к.М. с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото

ГЛ.Ю.К.М.:Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с пар.2 от ДР на ДОПК, съдът извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „АЛФА – ФАРМ“ ЕООД, с ЕИК 119505315, с адрес за кореспонденция: гр.Сливен, ж.к.“Речица“, ул.„Милин камък“ № 18, представлявано от управителя Г.В.Г., против Ревизионен акт  № Р-02002017003009-091-001/05.12.2017г., издаден на основание чл.119, ал.2 от ДОПК от Д.И.В.на длъжност началник сектор при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и А.Т.М.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 41/15.02.2018г. на И.С.А.- директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

Жалбоподателят твърди, че оспореният ревизионен акт е незаконосъобразен и неправилен и моли за отмяната му изцяло.

Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително  и  чрез назначаване на съдебно-техническа и  съдебно-счетоводна експертиза.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

 

АДВ.М.: Поддържам жалбата до съда и поддъражам доказателственото искане, относно представяне на протоколи от извършен фискален контрол, които се цитират в решението на административния орган.

ГЛ.Ю.К.М.: Относно определение №644/12.03.2018 година на съда, представям  доказателства за електронен подпис на органите издали ЗВР, РД и РА. Представям същите, които са на латиница, там може да бъдат  прочетени  имената на Д.И.В.- началник сектор „Ревизии“ издал ЗВР и РА. На следващото място е  посочено името на Р.К.К., инспектор по приходите и А.М., издал доклада. По преписка  са  представени и др.документи, с цел доказаване подписването на документите от съответните длъжностни лица.

АДВ.М.: Относно изисканите доказателства, искам да отбележа,  че на нас не ни са връчени.  Моля да се  запознаем с преписката.

 

Съдът намира, че представените в днешното  съдебно заседание  писмени документи са относими към предмета на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заверени копия на писмени документи, представени от процесуалния представител на ответната страна на латиница, с имената на служители на НАП.

ГЛ.Ю.К.М.: По отношение на изисканите доказателства следва да са по преписката,  но ще проверя.

Съдът намира за основателно направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане да бъдат изискани и приложени от ответната страна посочените документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7 дневен срок да представи по делото протоколите, цитирани в жалбата, които са  съставени във връзка с извършена проверката от органа на дирекция „Фискален контрол“.

 

Съдът  намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.05.2018 година от 14:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: