Р Е Ш Е Н И Е

.

Номер   853                     12.05.2017 г.                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 648 по описа за 2017 година и за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на К.Д.Б., ЛНЧ **********,***, против Решение № 240/14.02.2017 г., постановено по НАХД № 7167/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 228546-F211985/07.10.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което на касатора за нарушение на чл. 125, ал. 5 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) и на основание  чл. 179 от ЗДДС е наложена глоба в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – ТД на НАП – Бургас, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд –Бургас е образувано по жалба на К.Д.Б. против наказателно постановление 228546-F211985/07.10.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което на Б. за нарушение на чл.125 ал.5 от ЗДДС и на основание  чл. 179 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.  Установява се по делото, че задълженото лице е регистрирано по ЗДДС и като данъчно задължено лице не е подал справка-декларация по ЗДДС за данъчен период месец януари 2016 г. в законоустановения срок до 14.02.2016 г., за което е съставен АУАН № F211985/09.05.2016 г. Срещу АУАН не са постъпили възражения.

 Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което и тези два акта следва да породят целените с тях правни последици. Изложени са и мотиви относно размерът на наложената имуществена санкция и липсата на маловажност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Видно от писмения документ, наименован жалба, с който е сезиран настоящият съд, К.Д.Б. сочи историята около съставянето на АУАН и издаденото НП, като се описват предприетите от касатора действия за връзка със съответното посолство. Зададени са въпроси относно невъзможността лицето да разбере съдържанието, както на АУАН, така и на НП и впоследствие на първоинстанционното решение. В жалбата се сочи, че нито АУАН, нито НП са му били връчени. От представения текст съдът прави извод, че се оспорва вече посоченото първоинстанционно решение с искане за неговата отмяна,  а също и за отмяна на издаденото наказателно постановление, тъй като тези юридически актове не са били връчени на лицето на разбираем за него език. Настоящата инстанция напълно споделя всички мотиви, изложени в обжалваното първоинстанционно решение, поради което не намира за необходимо да  ги излага отново. В този смисъл касационният състав счита, че не е нарушено правото на защита на Б..

Съдът намира за необходимо да посочи, че в диспозитива на оспореното решение е допусната техническа грешка при изписването на основанието, на което е наложена глоба на Б.  - посочена е нормата на чл. 181, ал. 1 от ЗДДС, вместо правилно изписаната в наказателното постановление норма на чл. 179 от ЗДДС. Тази грешка не е съществена и не влияе върху крайния изход на спора, тъй като във всички приложени доказателства, а и в мотивната част правилно се сочи разпоредбата на чл. 179 от ЗДДС.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение, а решението на районния съд като валидно, допустимо и правилно  - да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 240/14.02.2017 г., постановено по НАХД № 7167/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.