О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№674

 

гр. Бургас, 12. 04. 2016г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на дванадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 648 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба от Х.Д.Р., ЕГН **********, с адрес ***.

С разпореждане от 23. 03. 2016г., съдът е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на Административен съд Бургас държавна такса в размер на 10 (десет) лева. Изрично го е уведомил, че в същия срок следва да представи по делото платежен документ, удостоверяващ плащането.

Съобщението за указанията на съда е получено на 29.03.2016г. чрез пълномощника адв. М. Д. М. *** (пълномощно по лист 4 от делото) и на посочения в жалбата съдебен адрес.

Седмодневният срок, за изпълнение на указанията, е изтекъл на 05.03.2016 година (вторник - работен ден).

До постановяване на настоящия съдебен акт жалбоподателят не е изпълнил указанията на съда и не е отстранил нередовността на жалбата си - по делото липсва представен документ за платена държавна такса от 10 (десет) лева. Последното е удостоверено с нарочна справка от деловодителя на съдебния състав от 12.04.2016г. (лист 12 от делото).

Не е направено и искане за продължаване на дадения от съда срок.

Съгласно чл.151, т.3 от АПК, представянето на документ за дължимата държавна такса е изискване за редовност на жалбата.

Неотстраняването на нередовността, дори и след изтичане на срока, предоставен от съда, е пречка за разглеждане на оспорването по същество, респ. има за правна последица оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

За законните правни последици съдът изрично е уведомил жалбоподателя с разпореждането от 23. 03. 2016г.

Така мотивиран и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

                              

 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Д.Р., ЕГН **********, с адрес ***;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 648/2016 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седмодневен срок от връчването на Х.Д.Р..

СЪДИЯ: