ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 19.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети юни                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 648 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.Г.Г., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Н.П. от Адвокатска колегия гр. Сливен, с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Ч., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, подадена от Г.Г.Г., ЕГН-**********, против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието-София, за присъждане на обезщетение на неимуществени вреди вследствие незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Бургас, за периода от 10.07.2012г. до 10.05.2013г., в размер на 15`000,00лв. ведно с лихва от 1`141,69лв. от датата на увреждането – изтърпяване на наказанието до предявяването на иска, както и законната лихва от предявяването на иска до окончателното плащане.

В съдебно заседание на 05.06.2015г. съдът задължи ответника да представи писмени доказателства, което той стори в срок.

 

АДВ. П.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените и докладвани в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля да уважите изцяло исковите претенции на доверителя ми, които считам за доказани.

Ще моля да ми дадете възможност да представя писмена защита поради фактическата и правна сложност на делото. Ще се спра на решението на Европейския съд за правата на човека „Нешков срещу България”, в което е подчертано, че ако обезщетенията се присъждат като такива, трябва бъдат под формата на парична компенсация.

При евентуално възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение считам, че такова няма да бъде правилно, тъй като делото е с фактическа и правна сложност.

Моля да ми бъде присъдено такова, като представям списък за разноските, които са направени. Поправката в списъка за разноските, съм я извършил аз. Нямам какво друго да кажа.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да отхвърлите изцяло предявеният иск като неоснователен и недоказан. След като се запознах със свидетелските показания, от тях не става ясно какви реални вреди е претърпял ищеца, както и тези вреди да са във пряка причинна връзка с незаконосъобразните действия на администрацията на затвора.

Също моля за срок за представяне на писмена защита.

Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите съдебен акт, с който като неоснователен и недоказан по основание и размер да отхвърлите предявения иск. Считам, че настъпването на претърпени вреди от ищеца не е доказано по безспорен начин. Затворническата администрация е положила усилия във връзка с хигиенизирането на помещенията, положила е усилия за създаване минимум санитарни условия за нормална среда, като не виждам да има бездействие, което да е в причинна връзка и да е довело до настъпване на вредоносен резултат.

Моля за решение в тази връзка.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: