ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На четвърти юли                                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 648 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат Б., с представено пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане-София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ст., с представено по делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалба на Кмета на Община Поморие срещу Заповед № 01-33/09.01.2014 г. на Изпълнителния директор на „Агенция за социално подпомагане“.  

В съдебно заседание на 13.05.2014 г. съдът даде възможност на жалбоподателя да представи доказателства за спазване на срока за обжалване, както и възможност на страните за становище по допустимостта на жалбата. На 20.05.2014 г. пълномощникът на жалбоподателя представи квитанция за пощенска пратка на Еконт експрес, Решение РД 05-13/12.02.2014 г. на МТСП, а на 10.06.2014 г. ответникът представи по опис изискани от съда доказателства по връчването на Решение РД 05-13/12.02.2014 г. и жалбата срещу него.

 

АДВ. Б.: Поддържам жалбата на изложените в нея основания. Представям и моля да приемете допълнителни 3 броя молби за приемане в дома за социални грижи в с. Бата. Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ Ст.: Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете три броя справки за предоставяне на социални услуги в област Бургас, от които е видно, че чакащите за настаняване са 2-3 човека.

АДВ. Б.: Възразявам да бъдат приети представените днес справки, тъй като не притежават качеството на документ. Това са разпечатки от компютър, от които не е видно от кого са издадени, липсва изходящ номер, печат и подпис, поради което не следва да бъдат приемани.

Видно от жалбата и приложените към нея доказателства към дата 31.01. в с. Бата са били заети 41 места. От днес представените молби и от изявлението на процесуалния представител на Агенция „Социално подпомагане” е видно, че към момента има чакащи още три молби – т.е., бройките, които ще бъдат запълнени са 44, а се намалят местата. Видно е, че приетата от министерството бройка за настаняване в процесния дом е под необходимата, поради което заповедта се явява незаконосъобразна.

ЮРИСКОНСУЛТ Ст.: Това са справки, които се подават в регионалните служби „Социално подпомагане” и те се изпращат в агенцията, на базата на които моите колеги са извършили разпечатката. Те са експерти в „Социално подпомагане”, които обобщават резултатите и ги изпращат в Агениця „Социално подпомагане”.

По отношение на твърденията на жалбоподателя посочваме, че дори и да има трима чакащи, това са хора, които навършват определена възраст. Дори и с тези трима чакащи човека не стават 50. Няма да соча други доказателства.

АДВ. Б.: Няма да соча други доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът намира, че следва да приобщи към доказателствения материал представените три броя справки от процесуалния представител на ответника, като тяхната доказателствената стойност ще бъде ценена с окончателния съдебен акт.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА докладваните в съдебно заседание писмени доказателства, както и тези, представени от страните в хода на административното производство.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: Моля да уважите подадената от доверителя ми жалба, като отмените обжалваната заповед на изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”. Считаме, че с оглед приложените доказателства към жалбата и тези в съдебно заседание се установи, че определеният в обжалваната заповед лимит на СУПЦ с. Бата от 40 места е недостатъчен за покриване на нуждите на учебното заведение. Ето защо, моля жалбата да бъде уважена.

ЮРИСКОНСУЛТ Ст.: Моля да отхвърлите жалбата. Към 30.11.2013 г. е констатирано, че има несъответствие между действително заетите места и капацитета. Установено е, че капацитета е 40 човека, а има три деца, които са от с. Венец, гр. Пазарджик и гр. Димитровград, които чакат за настаняване. Получените молби не са основание за настаняване в институцията. По отношение на децата се издава и съдебно решение. Ето защо, моля да отхвърлите жалбата.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: