ПРОТОКОЛ

 

 

 

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 648 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ кмет на община Поморие, редовно призован, се явява адвокат Б., с представено пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане-София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ст., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед изявленията ,намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на кмет на община Поморие срещу Заповед № РД-01-33/09.01.2014година на  изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане-София. Първоначално делото е изпратено по подсъдност на Административен съд-София-град, който го е изпратил по подсъдност на Административен съд-Бургас. С жалбата се счита, че е не необходимо намаляване на капацитета на Социален учебно-професионален център от 50 на 40 места  и се моли за отмяна на заповедта. Алтернативно се иска промяна на датата на която оспорената заповед влиза в сила. 

По делото липсват доказателства, че е спазен срокът за обжалване - процесната заповед е връчена на 14.01.2014година, съгласно представената по делото обратна разписка със съпроводително писмо, а жалбата е входирана от ответника на 04.03.2014година. Следва да се отчете, че в оспорената заповед е посочена само възможността за  оспорването и по административен ред.

 

АДВОКАТ  Б.:  До колкото си спомням между кориците по делото се намира жалба изпратена до Министъра на труда и социалната политика с изх.№ 0425-3 от 27.01.2014година. 

 

Съдът КОНСТАТИРА, че по делото липсва жалба изпратена до Министъра на труда и социалната политика с изх.№ 0425-3 от 27.01.2014година. 

 

АДВОКАТ Б.: Моля да ми бъде дадена възможност да представим доказателства за спазване на административните срокове по издаване на административния акт, с оглед извършване на преценка по допустимостта на жалбата и евентуално последващо развитие на производството- пликове и обратни разписки и т.н.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ст.: Не се противопоставям на направеното искане

 

Съдът с оглед изявлението на адвокат Б.  счита, че следва да се даде възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства, че е подал жалбата в срока за обжалване. Освен това съдът извърши служебна справка и установи, че към настоящия момент пред Върховен административен съд е висящо тълкувателно дело № 4/2013година обявено за решаване на 11.04.2014. Първият въпрос, който следва да бъде обсъден по това дело е при избор за оспорване съгласно чл.148 от АПК, приложима ли е разпоредбата на чл.140, ал.1 от АПК, когато в индивидуалния административен акт е посочена само възможността за оспорването му по административен ред?

 

Предвид горното и по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и представените такива от ответника по жалбата.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства за спазване срока за обжалване на процесната заповед.

 

ДАВА възможност на страните да дадат становище, с оглед докладваното от съда висящо производство по тълкувателно решение №4/13 година на Върховен административен съд.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.06.2014 година от 10.40 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени. 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: