ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 647 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:06 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Д.Г., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат П., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили от ответника с вх. № 5032 от 28.05.2015 г. доказателства по указание на съда, а именно: становище от ИСДВР Златина А., както и график за разпределение на времето на лишените от свобода и копие от Правилника за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип, действал в процесния период.

АДВОКАТ П.: Мисля че е преклудиран срокът за представяне на такива доказателства, тъй като с писмения отговор на страната съгласно чл. 131, ал. 3 ГПК трябва задължително да се представят всички доказателства.  Тези доказателства се представят след отговора на исковата молба. В момента се намираме в едни псевдо административен процес, който има наченки на граждански процес, затова мисля, че така представените доказателства би трябвало да са недопустими макар и да са относими, затова моля да не ги приемате.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Считам че доказателствата са допустими и относими към предмета на доказване, поради което моля да ги приемете.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да ги приемете тези доказателства, тъй като това са допълнителни доказателства, разпоредени от съда да бъдат представени в съдебно заседание, проведено на 07.05.2015г. След като Вие сте разпоредили да ги представим с протоколно определение от съдебно заседание, те са изготвени впоследствие и представени на съда. Именно затова не считам за основателна преклузията на срока по чл. 131 ГПК. Това са допълнителни доказателства.

АДВОКАТ П.: Може съдът да бърка, законът никога не бърка. След като ГПК казва, че има концентрационно начало, т. е. заседанието да е едно, да има едностранно размяна на доказателства, които се намират у ответника. Дали се намират при ответника, или следва да се приложат с отговора на искова молба, всяко следващо прилагане е незаконосъобразно и се преклудира.

 

СЪДЪТ счита, че преклузията на чл. 131 от ГПК не се прилага в настоящото производство по ЗОДОВ, което е по реда на АПК, където не е предвиден преклузивен срок. С отговора на исковата молба, за представяне на доказателства, поради което счита, че представените доказателства следва да бъдат приети.

Поради изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от ответника с писмо вх. №5032/28.05.2015 г. доказателства.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявленията на страните, съдът счита делото за изяснено от  факт страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЛАГА край на съдебното дирене и ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, считам иска за доказан и основателен, поради което моля да го уважите изцяло. Ще Ви помоля за срок за писмена защита, тъй като делото е с фактическа и правна сложност. Ще изложа подробни доводи за доказателствата и за твърдените от мен искове.

Прилагам списък на разноските. Ще Ви помоля да ни присъдите деловодните разноски по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите иска изцяло като неоснователен и недоказан.

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение с оглед правната сложност на делото.

Искам също така да заявя, че от свидетелските показания на свидетеля Г. не стана ясно какво точно като вреди е претърпял ищецът. Самият ищец Г. също не присъства, макар и да е представляван от процесуален представител в настоящото производство. Единственото, което разбрах, че е бил ухапан от дървеници. Разказът на свидетеля относно условията в Затвора Бургас беше много подробен и изчерпателен, но вината не може да се презумира само от тези обстоятелства. Същите следваха да бъдат по безспорен и категоричен начин доказани от ищеца и то дали е претърпял вреди и дали са в причинно-следствена връзка с незаконосъобразните действия на администрацията на Затвора Бургас. В тази връзка Ви моля да отхвърлите изцяло предявения иск и също моля за срок за представяне на писмена защита.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Уважаема госпожо Председател, считам, че предявеният иск е недоказан по основание и размер поради липса на кумулативните предпоставки на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Посредством събраните писмени и гласни доказателства в хода на настоящото производство не бе установена претърпените неимуществените вреди на ищеца да са в причинна връзка с твърдяното от ищеца бездействие на длъжностни лица от системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, отговарящи пряко за условията в Затвора Бургас. Действително в хода на производството е установено неосигуряване на тоалетни и санитарно-битови условия при престоя на ищеца в Затвора Бургас, както и на недостатъчна светлина, но липсват доказателства за това, че условията, при които е пребивавало лицето са достигнали ниво на суровост, за да попаднат в обхвата на чл. 3 от Конвенцията за защита правата на човека, като в този смисъл следва да се отчете и изключително краткия период, през който е пребивавал в Затвора Бургас. В този смисъл е и решението на Европейския съд по правата на човека по делото Георгиев срещу България. Относно твърдението за недостатъчна площ в килията, единствено следва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от ЗИНЗС, регламентираща минималната жилищна площ на един лишен от свобода от 4 кв. м., влиза в сила от 01.01.2019 г., като към процесния период в този смисъл не е налице нарушение на закона, което да е в причинна връзка с бездействието на затворническата администрация.

Моля за решение в този смисъл.

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: