Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1101 

 

град Бургас, 18.05.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 647/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Агенция за държавна финансова инспекция София, чрез юрисконсулт К., е оспорил решение № 203/07.02.2013г. постановено по АНД №4831/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 1101-1072/04.12.2012г. издадено от касатора. С наказателното постановление на П.В.Р., в качеството на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки е наложено наказание глоба в размер на 3 000лв. за нарушение на чл.25, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл.128б от същия закон. В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е неправилно и се иска от съда да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явяват и не се представляват.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение - правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Съгласно чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки, в приложимата редакция съобразно датата на издаване на решението, с което е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет подробно описан в обжалваното наказателно постановление, когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал.2 се осъществяват от лицето, което го представлява. В ал.2, към която разпоредбата препраща, е регламентирано, че възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица, организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Тези разпоредби категорично сочат на това, че кмета на общината е лице по чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки, защото представлява общината по силата на закона, а последната не е колективен орган, както правилно е посочил касатора, но категорично е юридическо лице – чл.14 от ЗМСМА.

По тази причина правилно съдът е приел, че в противоречие със закона на П.Р. е ангажирана административнонаказателната отговорност за посоченото в наказателното постановление нарушение, в качеството му на възложител на обществени поръчки, какъвто той не е. Наказващият орган е следвало да ангажира отговорността на същото лице в качеството му на такова по чл.8, ал.3, като изрично запише това обстоятелство. Като не е извършил това, наказващия орган е нарушил правото на защита на субекта на нарушение, защото той се защитава срещу това, че е привлечен като възложител на обществена поръчка, а не като лице, което представлява юридическо лице – възложител на обществена поръчка.

В този смисъл напълно лишени от опора в закона са възраженията на касатора, според които фигурата на представляващ възложителя не съществува в правния мир, както и според които кмета на общината има качеството на възложител на обществена поръчка, т.е. според касатора от гледна точка на Закона за обществените поръчки кметът и общината се сливат в едно, защото и двата субекта имат качеството на възложители.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 203/07.02.2013г. постановено по АНД №4831/2012г. по описа на Районен съд Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: