Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:   903                                10.05.2018г.                           гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На двадесет и шести април,                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Станимира Друмева Членове:           1.  Диана Петкова

                           2.  Румен Йосифов

 

Секретаря: К. Л.

Прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 646 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Бургас (ОДБХ-Бургас), подадена чрез пълномощника юрисконсулт З.Н., против решение № 13/23.01.2018г., постановено по НАХД № 766/2017г. по описа на Районен съд - Царево, с което е отменено издаденото от него наказателно постановление (НП) № КХ-48/17.08.2017г., с което на „Волунтас 6“ЕООД, ЕИК-****, на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните (ЗХ), за нарушение на чл.12 от ЗХ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно и необосновано. Не споделя извода на районния съд, че непосочването на съответната алинея от нарушената правна норма не позволява на жалбоподателя да разбере какво е нарушил. Счита, че не е в правомощията на съда да се произнася по целесъобразността на предприетите мерки от служителите на ОДБХ, като при констатирано нарушение от характера на настоящото да се иска отстраняването му, а не да се налага санкция. Намира за неправилна и преценката на първостепенния съд за маловажност на нарушението.

Посочените в касационната жалба оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В съдебно заседание касаторът не изпраща представите и не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – „Волунтас 6“ЕООД, ЕИК-****, с адрес: гр.Бургас, ж.к.Младост, ****, чрез управителя си Т.Д., оспорва жалбата пред съда и пледира за потвърждаване на атакуваното съдебно решение.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неправилност и незаконосъобразност на решението на Районен съд - Царево, поради което пледира същото да бъде отменено и НП да бъде потвърдено.

 

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за основателна по следните съображения:

Районен съд - Царево с решение № 13/23.01.2018г. по свое НАХД 766/2017г., е отменил НП № КХ-48/17.08.2017г. на директора на ОДБХ-Бургас, с което на „Волунтас 6“ЕООД за нарушение на чл.12 от ЗХ, на осн. чл.42, ал.2 от ЗХ, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Санкцията е за това, че „при извършена проверка на 08.06.2017г. на обект за търговия с храни, находящ се в гр.Китен, ул.Георги Бенковски №1, стопанисван от „Волунтас 6“ЕООД, се установило, че в обекта се предлагат храни с обявени цени – захарни изделия, шоколадови изделия, безалкохолни напитки, пиво и др., без същият да е регистриран по реда и условията на чл.12 от ЗХ”. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 0001313/12.06.2017г., а впоследствие е издадено оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление.

За да постанови решението районният съд е приел, че в АУАН и НП не било описано нарушението и е неясна датата на неговото извършване, тъй като е посочено, че същото било констатирано при извършена проверка на 08.06.2017г. Прието е също, че нарушението неточно и неизчерпателно било квалифицирано под приложимата правна норма, тъй като чл.12 от ЗХ има единадесет отделни алинеи, а непосочването на конкретна алинея не позволява на жалбоподателя да разбере което точно правило е нарушил. На трето място е преценено, че нарушението следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Мотивиран от това районният съд е отменил обжалваното пред него наказателно постановление.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Жалбата е основателна.

От доказателствата по делото безспорно се установява, че санкционираният търговец е осъществил вмененото му нарушение по чл.12 от ЗХ, тъй като към момента на проверката на контролните органи не е разполагал с удостоверение за регистрация на стопанисвания от него търговски обект, необходимо с оглед извършваната там дейност по търговия с храни. Не може да бъде споделен извода на районния съд, че правната квалификация е непълна поради наличието на единадесет алинеи на нормата на чл.12 от ЗХ и непосочването на която конкретно от тях е нарушена. Видно от нормата на чл.12, ал.1 от ЗХ производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които следва да отговорят на визираните там изисквания. Останалите алинеи на правната норма уреждат реда и начина на регистрация пред компетентната за това институция. В този смисъл, посочването в наказателното постановление, че в обекта се извършва търговска дейност с храни без същият да е бил регистриран по реда и условията на чл.12 от ЗХ е напълно законосъобразно, тъй като алинеите на правната норма касаят именно реда и начина на регистрация, каквато не е била извършена съобразно тази разпоредба. От друга страна, словесното описание на нарушението дава достатъчна яснота относно състава на нарушението, поради което правото на защита на лицето, което е защита против фактите, не е било ограничено. (Такава е и твърдата практика на Административен съд - Бургас, залегнала в КНАХД № 16233/2016г., КНАХД № 1573/2013г., КНАХД № 86/2012г. и др.)

Съвсем ясно в НП и АУАН е посочено, че нарушението е било констатирано при извършена проверка на 08.06.2017г., както и са описани другите негови белези от обективна страна, поради което изводите на районния съд, че липсва дата на нарушението не могат да бъдат споделени.

В случая не може да намери приложение и института на маловажния случай предвид охраняваните обществени отношения, свързани със здравето на потребителите, които се считат за в по-висока степен защитени, когато търговията с храни се извършва в регистрирани за целта търговски обекти, които следва да отговарят на предвидените за тях изисквания в закона. Очевидно в случая се касае за типично нарушение по чл.42 от ЗХ и не са налице нито многобройни, нито изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, които да обуславят квалификация по чл.28 от ЗАНН.

Достигайки до извод за незаконосъобразност и отмяна на наказателното постановление, районният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

Спорът е изяснен от фактическа и правна страна и подлежи на решаване по същество. От доказателствата по делото безспорно се установява, че при извършената проверка от контролните органи е установено, че „Волунтас 6“ЕООД е извършвало търговия с храни в обект, който не е бил регистриран по чл.12 от ЗХ. Релевантните за обективната истина факти са безспорно установени и налагат извода за доказаност на описаното в наказателното постановление нарушение и правилното му санкциониране. При издаването на наказателното постановление са спазени всички процесуални правила и норми. Актът и НП са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Установените факти и обстоятелства са описани надлежно в акта и наказателното постановление, безспорно е установено в хода на съдебното следствие и разпита на актосъставителя, че същите отговарят на обективната истина. Правилно са определени вида и размера на наложеното наказание в рамките на определения в закона минимален размер.

С оглед на изложеното е налице касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 НПК – противоречие с материалния закон и обжалваното съдебно решение следва да бъде отменено, като вместо него се постанови друго, с което се потвърди наказателното постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 13/23.01.2018г., постановено по НАХД № 766/2017г. по описа на Районен съд - Царево.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КХ-48/17.08.2017г., издадено от директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Бургас, с което на „Волунтас 6“ЕООД, ЕИК-****, с адрес: гр.Бургас, ж.к.Младост, ****, на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните, за нарушение на чл.12 от същия закон, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

 

                                                                                           2.