ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 02.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На втори юли                                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 646 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.А., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило от ответника заверено копие на Социален доклад за оценка на кандидати за приемно семейство от 03.06.2014 г., касаещо лицето С.А.А..

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам да бъде приет представеният доклад като доказателство.

 

С оглед становището на страната съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представения Социален доклад за оценка на кандидати за приемно семейство от 03.06.2014 г., касаещо лицето С.А.А..

 

АДВОКАТ С.: Нямаме искания за събиране на други доказателства.

 

С оглед изявлението на страната, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените постановения отказ със заповед № ЗД-РД03/145/21.03.2015 г. на директора на дирекция „Социално подпомагане” Бургас за вписване в регистъра за осиновяващи при условията на пълно осиновяване на С.А.А..

Поддържам изложеното в жалбата, която сме депозирали до Административен съд Бургас и считам, че безспорно е доказано наличието на материална незаконосъобразност на постановения административен акт, както и че същият е постановен в нарушение на производствените правила. Това, което беше изтъкнато от нас с жалбата, най-същественото е, че административният орган не е аргументирал своя акт.  Същият не съдържа мотиви, не съдържа обосновка на взетото решение. Не са обсъдени фактите как осъждането на съжителстващото с доверителката ми лице се отразява на нейната годност да осигури физическо, психическо и социално благополучие на дете, което желае да осинови. Видно от приложения в съдебно заседание по делото социален доклад за оценка на кандидата за приемно семейство, а също и социалния доклад, касаещ проучването на лицето, което кандидатства да бъде осиновител, С.А.А. има необходимия родителски капацитет, за да отгледа дете. Същата е приемен родител и полага грижи за детето от 29.09.2014 г. В качеството си на такъв тя предоставя на детето необходимите жизнени условия, необходимите грижи, необходимата семейна среда, за да може това дете да израства щастливо. Това, което искам да подчертая е, че желанието на моята доверителка е по отношение на детето, за което полага приемна грижа, да бъде родител за в бъдеще. Това е мотивацията. Детето, за което се грижи, е обгрижено от майка и баща и това стана ясно от свидетелските показания. За него са създадени прекрасни условия за живот, още повече, че всеки ден от живота на детето е важен за неговото психическо и физическо развитие, но най-вече всяка една промяна в един вече създаден комфорт, усещането за семейство у детето, ще се отрази върху психиката му и върху психиката на заместващите родители, в случая такава е моята доверителка. Считам че посоченият факт – осъждането на съжителстващото лице Д.А., не е причина същата да не бъде вписана в списъка на регистъра за осиновяващи при условията на пълно осиновяване, още повече, че по отношение на него е изпълнена пробацията и наложеното наказание е изтърпяно и не виждам с какво ще се промени ситуацията след една, две или три години, още повече административният орган следва да направи тази преценка за лицата от разширения кръг от семейството на кандидат-осиновителя, но тази оценка не е направена в заповедта. Също считам, че законодателят не е въздигнал като изискване свидетелство за съдимост на съжителстващо с кандидата лице.

Моля Ви за отмяна на заповедта и съответно връщането на този акт с указание на административния орган във връзка с изпълнение на условията по производството. Считам че са налице условията за вписване в регистъра за осиновяващи при условията на пълно осиновяване и затова моля Вашите указания да бъдат такива.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: