ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 05.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На пети декември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 646 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ДЖИ ЕМ 6 ЕООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. П., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба на „Джи Ем 6“ ЕООД срещу Ревизионен акт № 021301228/17.07.2013г. от орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 51/24.02.2014г. на директора на дирекция ОДОП-Бургас при ЦУ на НАП.

         В съдебно заседание на 13.06.2014г. съдът допусна извършването на съдебно-счетоводна експертиза по искане на жалбоподателя.

За съдебно заседание на 03.10.2014г. жалбоподателят не внесе определения депозит от 500 лв., поради което съдебно-счетоводната експертиза не беше изготвена и съдът на основание чл.92а от ГПК наложи глоба от 50лв. на жалбоподателя и го уведоми, че при ново невнасяне на депозита ще отмени определението си, с което е допуснал извършването на съдебно-счетоводна експертиза. Жалбоподателят отново не внесе депозита в указания му 7-дневен срок.

 

         АДВ. П.: Ваше право е да отмените определението, с което е допусната съдебно-счетоводната експертиза. Информирала съм доверителя ми, връчено му е уведомлението от съда. Други доказателствени искания нямам. Доверителят ми не е представил никакви допълнителни доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, предвид невнасянето на депозита от страна на жалбоподателя, намери, че следва да отмени определението си, постановено в открито съдебно заседание на 13.06.2014 г., с което е допуснал извършването на съдебно-счетоводна експертиза, а предвид обстоятелството, че с новото невнасяне на депозита, жалбоподателят е станал причина за отлагане на делото за днешно съдебно заседание, намери, че на същия на основание чл. 92а от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК във връзка §2 от ДОПК следва да бъде наложена нова глоба в размер на 50 лв.

         Предвид горното и заради обстоятелството, че не се сочат нови доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ определението си, постановено в открито съдебно заседание на 13.06.2014 г., с което е допуснато извършването на съдебно-счетоводна експертиза.

         На основание чл. 92а от ГПК НАЛАГА на жалбоподателя „Джи ем 6” ЕООД глоба в размер на 50 лв.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените постановения ревизионен акт по съображенията, подробно изложени в нея, както и с оглед на събраните в хода на ревизионното производство писмени доказателства. С оглед Вашето решение, моля да се присъдят направените съдебно-деловодни разноски по делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения са изложени в решението на директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас, които поддържаме изцяло. Претендираме юрисконсултско възнаграждение.

         Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: