ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети октомври                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 646 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ДЖИ ЕМ 6 ЕООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Джи Ем 6“ ЕООД срещу Ревизионен акт № 021301228/17.07.2013 г., издаден от Началник сектор „Ревизии” и гл. инспектор при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 51/24.02.2014 г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ на НАП.

В предходното съдебно заседание 13.06.2014 г. съдът допусна извършването на съдебно-счетоводна експертиза по искане на жалбоподателя. Същата не е изготвена, защото жалбоподателят не е внесъл определения депозит от 500 лв. в указания му 7-дневен срок.

 

АДВ. П.: Поддържаме искането за извършване на съдебно-счетоводна експертиза. Действително не сме внесли определения депозит, но се оказа, че определеното вещо лице г-жа Ж. и нейната счетоводна къща е водила счетоводството на дружеството за процесния период, поради което искаме отвод на вещото лице. Представям и молба.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не възразявам по молбата за отвод. Да се назначи друго вещо лице. Да се даде възможност да се изготви експертизата.

 

Съдът във връзка с изявлението на пълномощника на жалбоподателя – адв. П., че държи на изготвяне на експертизата и че ще внесе определения депозит, намира, че не следва да отменя определението, с което е допуснато извършването на експертизата, като се даде още една възможност на жалбоподателя да внесе определения депозит за изготвяне на експертизата. Тъй като с поведението си по невнасяне на определения депозит жалбоподателят е станал причина за отлагане на делото, намери, че на същия на осн чл. 92а от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК във вр. §2 от ДОПК следва да бъде наложена глоба в размер на 50 лв.

По отношение на заявеното от адв. П., че назначеното вещо лице Ж.Ж. е водила счетоводството на дружеството, съдът намери, че същото следва да бъде заменено с друго вещо лице.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да внесе депозита за извършване на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в 7-дневен срок от днес, като го уведомява, че при ново невнасяне съдът ще отмени определението, с което е допуснал извършването на експертизата.

На основание чл. 92а от ГПК НАЛАГА на жалбоподателя „ДЖИ ЕМ 6” ЕООД глоба в размер на 50 лв.

ОТСТРАНЯВА вещото лице Ж.Ж. от извършването на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза по делото, като на нейно място НАЗНАЧАВА вещо лице А.А..

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.12.2014 г. от 9.30 часа, за която дата страните се считат за уведомени. След внасяне на депозита, вещото лице да бъде уведомено.

Определението, с което е наложена глобата може да бъде обжалвано по реда на чл. 92 от ГПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: