О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 705 /15.04.2016г.

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на петнадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                  СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                         

като разгледа адм.д.№ 645 по описа на Административен съд-Бургас за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Бляк Сий Шелс” ООД, ЕИК 103907541, представлявано от Н.С. – управител, подадена чрез адв.М.П., против решение №РД-41/29.02.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА за вписване на нередност по отношение на дружеството-жалбоподател за неизпълнена производствена група и против покана за доброволно изпълнение изх.№2600-2826 от 09.03.2016г.на ИАРА.

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чиито район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Според чл.14, ал.1 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Главна дирекция „Рибарство и контрол“ има четири териториални звена със статут на отдели, от които първия – отдел „Рибарство и контрол – Черно море” е с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич.

Съгласно представената по делото заповед № РД-232/21.04.2015г. на изпълнителния директор на ИАРА, част ІІІ, в Главна дирекция „Рибарство и контрол” отдел „Черно море” (т.2.1) са обособени три сектора – сектор „Център за наблюдение на риболовни кораби”, сектор „Добрич” и сектор „Варна”, последният от които с четири щатни бройки по служебни правоотношения и 6 - по трудови правоотношения.

При служебна справка на официалния електронен сайт на ИАРА съдът установи, че сектор „Рибарство и контрол” Варна има самостоятелен адрес, посочен е телефон и факс, електронен адрес, име и телефон на началника.

При тези факти съдът счита, че в случая е налице териториална структура на администрацията на органа, по смисъла на чл.133, ал.1 вр. т.1а, от §1 от ДР на АПК, на територията на област Варна - сектор „Рибарство и контрол” Варна към отдел „Рибарство и контрол – Черно море” на Главна дирекция „Рибарство и контрол”, където е адресът на управление на жалбоподателя. За това компетентен да разгледа процесната жалба е Административен съд Варна.

По тези причини и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът, като счита, че делото не му е местно подсъдно

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 645/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: