РЕШЕНИЕ

 

        969                          дата 02 юни 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 21 май 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                         2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 645 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София против Решение № 19/19.02.2015г., постановено по НАХД № 427/2014г. по описа на Районен съд – Айтос, в частта, с която е оставена без разглеждане (неправилно посочено „без движение“) жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София против НП № 788/07.11.2014г. издадено от Директора на РДГ – Бургас, с което, за нарушение на чл.211, ал.1 от ЗГ и на основание чл.266, ал.1 от с.з., на Е.А.М. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500лв. Решението се обжалва и в частта, с която е потвърдено наказателното постановление, по отношение на отнетите на основание чл.273, ал.1 от ЗГ 5,40 куб.м. дърва за огрев от дървесен вид топола.

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Не споделя мотивите на съда, с които е потвърдено издаденото наказателно постановление. Посочва, че на основание чл.22, ал.2 и ал.3 от ЗГ Агенция „Пътна инфраструктура“ - Областно пътно управление – Бургас е процесуално легитимирана да участва в производства досежно територия включена в обхвата на републиканския път, в частност да обжалва издаденото от Директора на РДГ - Бургас наказателно постановление. Иска се отмяна на съдебния акт в обжалваната му част.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

С Наказателно постановление № 788/07.11.2014г. издадено от директора на РДГ – Бургас е ангажирана административнонаказателната отговорност на Е.А.М. ***, за това, че на 01.07.2014г., на територията на ТП – ДГС Айтос, на главен път гр.Айтос – гр.Карнобат, транспортира с товарен автомобил ГАЗ 53, дърва за огрев от дървесен вид топола - 5,40куб.м., нарязани на 1м., добити извън горска територия, от сервитутна ивица, без превозен билет. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.211, ал.1 от ЗГ, за което и на основание чл.266, ал.1 от с.з., на М. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500лв. и са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението – 1бр. товарен автомобил, както и вещите предмет на нарушението – 5,40 куб.м. дърва за огрев от дървесен вид топола.

Наказателното постановление не е обжалвано от санкционираното лице Е.А.М., като с вх. №5006/19.11.2014г. в РС - Айтос е постъпила жалба от Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София представлявана от инж.М. П. в качеството му на директор на Областно пътно управление – Бургас. Районният съд е оставил без разглеждане жалбата, в частта относно глобата, наложена на Е.А.М. като недопустима, тъй като същият не е упражнил правото си на жалба срещу НП и е прекратил производството в тази му част. По отношение на отнетите в полза на държавата  вещи предмет на нарушението – 5,40 куб.м. дърва за огрев съдът е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че отсечените дърва не са попадали в обхвата на пътя, тъй като са се намирали на повече от два метра от края на банкета, т.е. извън ширината на ограничителните ивици, с които приключва обхвата на пътя. Съдът е отменил НП, в частта относно постановеното отнемане на моторното превозно средство, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура”, позовавайки се на разпоредбата на чл.273, ал.1 от Закона за горите, като е приел, че същото е незаконосъобразно отнето на  основание чл.20, ал.4 от ЗАНН, тъй като стойността на вещта явно не съответства на характера и тежестта на административното нарушение.

Решението, в частта, в която отменено наказателното постановление не е обжалвано, влязло е в законна сила и не подлежи на касационна проверка.

Настоящият съдебен състав намира, че съдебното решение, в обжалваната му част е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. Правилно районният съд е оставил без разглеждане жалбата подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“ в частта относно глобата, наложена на Е.А.М. като недопустима. Съгласно чл.24, ал.1 от ЗАНН, административнонаказателната отговорност е лична, а според чл.59, ал.2 от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му. Предвид посочените правни норми и с оглед това, че с процесното наказателно постановление е ангажирана административнонаказателната отговорност на Е.А.М., настоящият касационен състав намира, че в конкретния случай единствено това физическо лице може да обжалва наложеното му административно наказание, което в случая не се е възползвало от тази възможност в законоустановения срок, поради което правилно производството е било прекратено от районния съд в тази му част, образувано по жалбата на неговия работодател. В частта относно изводите на съда, касаещи постановеното отнемане в полза на държавата на вещите предмет на нарушението, следва да се отбележи следното: отнемането на вещите предмет на нарушението по своя характер не е административно наказание, а е последица от наложеното такова. В случая то е обусловено от налагането на наказание глоба за извършеното от санкционираното лице нарушение. След като наказателното постановление не е било обжалвано от санкционираното лице М., това означава, че то е влязло в сила, вследствие на което не е необходимо излагането на доводи по същество относно извършеното нарушение, които доводи да обосноват преценката за законосъобразност на наказателното постановление в неговата част относно отнемането на вещите. Районният съд е изложил мотиви по съществото на нарушението, като е изследвал къде попадат дърветата и други правнозначими факти, които биха имали значение, ако наказателното постановление се гледаше по същество. Казано по друг начин, след като наказателното постановление е влязло в сила по отношение на наложеното наказание „глоба“, то и последицата от него – отнемане на вещите, по необходимост следва да се потвърди, без да се изследва по същество нарушението. 

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на сочените отменителни основания за касиране на решението в обжалваната му част, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/19.02.2015г., постановено по НАХД № 427/2014г. по описа на Районен съд – Айтос, в обжалваната му част.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: