О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

937

гр.Бургас , 08.04.2010г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на осми април две хиляди и десета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело645 по описа за 2010г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 153 ал.7 ДОПК.

            Подадена е жалба от Ф.И.Д. против решение № РД-10-49/16.02.2010 г., издадено от  Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас. С решението е отказано спиране на изпълнението на РА № 020 900988/ 18.01.2010 г., издаден от Д.Х.Г. –инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Бургас, с който са определени задължения за данъци  в размер на 67 088,90 лв.главница и лихва по акта25 195,18 лв. / общо задължение в размер на 92 707,50лв./.

С жалбата се твърди, че решението е постановено при неправилно приложение на закона, поради което е и незаконосъобразно. Като основен аргумент се изтъква обстоятелството, че данъчният орган е разполагал с достатъчно данни относно предложеното обезпечение, но ги е игнорирал.

Жалбата е подадена в законоустановения срок, указан в чл. 153, ал.7 АПК, от лице, което има правен интерес от оспорването, поради което е и допустима.

За да откаже спиране на изпълнението на посочения по-горе ревизионен акт, данъчният орган е приел, че не са налице достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи преценка за размера на предложеното обезпечение с оглед разпоредбата на чл. 195 ал.6 ДОПК във вр. с чл. 153 ал. 5 ДОПК. Този извод е направен въз основа на протокол №1/ 10.02.2010г. съставен от К.С.- гл. публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас, с който се констатира, че липсва скица на имота предложен като обезпечение и данъчна оценка за него.

Пред настоящият състав на съда, жалбоподателката представя удостоверение № 1736/03.02.2010г., издадено от община Бургас за данъчна оценка на имот- търговски обект, намиращ се в ***, както и кадастрални схеми на самостоятелни обекти в сграда № 11136 и 11138/ 06.04.2010г., издадени от СГКК гр. Бургас.

Според процесуалния закон, в производство като настоящото - по чл. 153, ал. 7 от ДОПК, не е изключено предложението за обезпечението или допълнение към първоначално направеното такова да се направи за пръв път пред съда. Аргументите за този извод се извличат от разпоредбата на чл. 153, ал. 7 ДОПК, задължаваща съда да се произнесе по същество. Следователно, когато жалбоподателят направи предложение за обезпечение или допълнение към него едва в фазата на съдебното оспорване на отказа на решаващия административен орган да се спре изпълнението на РА, съдът следва да разгледа представените допълнително доказателства пред него и или да приеме, че отказът е законосъобразен, или ако доказателствата са достатъчни - да спре изпълнението.

От представените писмени доказателства е видно, че жалбоподателката е собственик на имота, посочен в удостоверение за данъчна оценка и че последната е в размер на 102 690,60 лв.

Така установените факти, дават основание да се приеме, че няма пречка обезпечението да се извърши при хипотезата на чл. 195 ал.6 т.1 от ДОПК – по данъчна оценка на актива.

Без съмнение, предложеното обезпечение с оглед данъчната оценка надхвъря размера на главницата и лихвите към датата на подаване на искането за спиране на изпълнението на ревизионния акт.

В този смисъл са налице предпоставки, последното да бъде уважено при спазване на императивните разпоредби на закона.

            Ето защо и на осн. чл. 153 ал.7 ДОПК  , ІV състав на Административен съд гр. Бургас

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ решение № РД-10-49/16.02.2010 г., издадено от Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас.

СПИРА изпълнението на РА № 020 900988/ 18.01.2010 г., издаден от Д.Х.Г. –инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Бургас, считано от датата на налагане на обезпечителната мярка от публичен изпълнител.

ВРЪЩА преписката на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас, като му определя 14 дневен срок за налагане на обезпечителна мярка.

            Определението не подлежи на обжалване.      

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………