ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 644 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юк. Л., с представено по делото пълномощно от днес. 

 

По хода на делото:

ЮК. Л.: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Община Несебър против заповед № 03-РД/4501/05.12.2017 г. на изп. директор на ДФ „Земеделие“ в частта й по т. III, с която са наложени финансови корекции относно обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проект за извършване на реконструкция и основен ремонт на обект: СУ „Любен Каравелов“ в гр. Несебър.

 

 

Юк. Л.: Уважаеми г-н председател, оспорвам жалбата. Моля да се приеме в цялост представената административна преписка от ДФ „Земеделие“. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед представените към момента документи, съставляващи част от административната преписка, и поради липсата на формулирани в сезиращата съда жалба доказателствени искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Юк. Л.: Уважаеми г-н председател, моля за решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля за срок за представяне на подробни писмени бележки. Претендираме разноски по чл.  78, ал. 8 ГПК във вр. с чл. 144 АПК.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 10-дневен срок, считано от днес, да представи подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,44 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: