ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети април                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 644 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Х.  В., редовно призован, не се явява, представлява се от а.Н., с пълномощно от днес.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Oбжалване и данъчно-осигурителна практика(ОДОП) – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от М.Й., с пълномощно от днес.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на В.Х.В., с адрес: *** срещу ревизионен акт **** ****.

 

а.Н.:  Поддържам жалбата, имам доказателствени искания.

Представям молба с доказателствени искания. Първото е оспорване автентичност на доказателства, подробно написани от номер 1 до 9 като твърдим, че подписът не е изпълнен от моя доверител. На основание  чл.181 от ГПК моля да задължите ответника да представи горните доказателства в оригинал. Формулирала съм искане към назначаване на съдебно-графологична експертиза с въпроси в молбата, свързани с изследване на подписа и втория въпрос, касаещ и текстовия материал , както и последното ми искане за издаване на съдебно удостоверение, което да послужи пред нотариус М.Т. с оглед на снадбяване с друго за заверяване на подписа, на издаденото от нея удостоварение. Приложила съм проект на удостоверение и квитанция за платена такса.

 

н.Й.: Оспорвам жабата като неоснователна и недоказана. По отношение на доказателствените искания - възразявам по допускането на експертизата по отношение на доказателства от номер 1, 3, 4, 5, 9, тъй като това са писма. Възражение на жалбоподателя са досежно пълномощните към преписката и въобще относно валидно упълномощаване на лицето А.М.. Не става ясно каква е връзката на тези документи по спора по делото.

Относно искането да бъдат представени в оригинал - не мога да кажа дали се съдържат в досието на лицето тези документи, но ще извърша проверка.

Ще представя доказателства от нотариус М.Т., която отговаря на наше запитване и цитира текста на пълномощното.

Във връзка с възражението за провъзгласяване на нищожност на акта, моля съдът да изиска ***, което е приключило с административна санкция на жалбоподателя В.Х.В., представляващи пълномощни, протоколи за разпити на свидетели В.В. и А.М., крайния съдебен акт, като отношенията между упълномощителя и упълномощеното лице са били предмет на разглеждане в досъдебното и съдебното производство по чл.227б НК.

Желая да бъдат изискани служебно чрез Административен съд от ОСлО при ОП – Бургас доказателства от досъдебно производство ***, представляващи пълномощни, снети писмени показания /разпити/ от лицата В.Х.В. и А.М., като отношенията между упълномощителя и упълномощеното лице са били предмет на разглеждане в досъдебното производство на основание чл.255 НК.

Представям писмена молба с подробни искания. Моля да бъдат приети писмените доказателства.

 

Реплика на а.Н.: По отношение оспорването на процесните документи и липсата на връзка, желая да посоча, че същите са оспорени изискани от мен именно поради изложените от ответната дирекция мотиви за отхвърляне на жалбата, изложени на стр. 2 касаещи и обсъждащи отношенията между моя доверител и неговата счетоводителка. Исканите от ответника доказателства очевидно са извън предмета на спора, тъй като фактите, които са посочени, че ще бъдат събирани, също касаят отношенията между В. и М., които не са предмет на спора, т.е. ако моите искания са неотносими, също и техните не са. Предмет на спора е била ли е упълномощена г-жа М. да приеме заповедта за възлагане. Що се отнася до приобщаване на доказателства, събрани в друго производство, то разпоредбите на ДПК, не допускат даване на доказателства да бъдат ценени като такива, същите следва да бъдат събрани в настоящия процес.

 

н.Й.:  Не става ясно какви са тези писма - не се разбира характера им.

 

а.Н.: Да се приеме писмото на нотариус Тумбакова. Оттеглям исксането ми. То съдържа точно това, което с удостоверение съм изискала.

По отношение на писмото от НАП - това е извън предмета на спора кой е подавал декларацията.

Считам, че ГДД е абсолютно недопустима. Да се приеме само писмото. Оттеглям искането ми, което е с идентично съдържание до нотариус М.Т..

 

Предвид становището на страните съдът счита, че следва да уважи доказателствените искания и на двете страни при уточнението, което прави а.Н. в днешното съдебно заседание.

 

Искането за извършване на експертиза е основателно и следва да бъде уважено като също така основателно е и искането на процесуалния представител на ответника за представяне на документи от НАХД по описа на Районен съд – Бургас и досъдебно производство по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура – Бургас.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени по опис към молбата, представена от процесуалния представител на ответника в днешното съдебно заседание.

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Районен съд – Бургас по ** заверени копия от пълномощни с посочен издател В.Х.В., с ЕГН ********** и протоколи за разпит на свидетел – В.Х.В. и А.М., както и акт на Районен съд – гр. Бургас, с който делото е приключено.

 

ДА СЕ ИЗИСКАТ служебно от ОСлО – Бургас по досъдебно производство *** заверени копия от пълномощни и заверени копия от протоколи за разпити на В.Х.В., с ЕГН ********** и А.М., с ЕГН **********.

 

ОТКРИВА производство по чл. 193 от ГПК на следните писмени доказателства, приложени към административната преписка:  описаните в т.1 от молбата, представена от а.Н. в днешното съдебно заседание.

За установяване на фактите, които се оспорват, на основание чл. 193, ал. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, УКАЗВА на жалбопадателя, че върху него е възложена доказателствената тежест по опровергаване на оспорените факти, за това ДОПУСКА извършването на съдебно-графологична експертиза на подписи и текст със задачите, формулирани от а.Н. в молбата, представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице Н.Р.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес.

Вещото лице да бъде уведомено за започване на изпълнение на възложената задача след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

По доказателствата, посочени от а.Н. в т.1 от молбата:

ЗАДЪЛЖАВА директора на ТД на НАП – гр. Бургас да представи в 10-дневен срок от получаване на съобщението оригиналите на следните доказателства:

1.    Писмо изх. № ****

2.    Пълномощно от ****

3.    Писмо изх. № ****

4.    Писмо изх. № ****

5.    Писмо изх. № ****

6.    Пълномощно от ****

7.    Пълномощно от ****

8.    Пълномощно от ****

9.    Писмо изх. № ****

 

ДА СЕ ИЗГОТВЯТ заверени копия от доказателства, които да се изпратят на директора на ТД на НАП – гр. Бургас – за представяне на оригиналите на тези доказателства, съдържащи се в данъчното досие на В.Х.В. с ЕГН **********,  ЕТ с ЕИК ** ** **.

 

Съдът не приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.06.2017 г. от 13:15  часа, за която дата ичас страните са уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: