ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седемнадесети октомври                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 644 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Х.  В., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. Н., с пълномощно, находящо се на лист 270 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Oбжалване и данъчно-осигурителна практика(ОДОП) – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от М.Й. с пълномощно, находящо се на лист 269 по делото.

         Явява се вещото лице Н.С.Р..

 

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок /09.10.2017 г./ заключение на вещото лице Н.С.Р..

ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

Н.С.Р. – 50 години, български гражданин, с висше образование, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представил съм писмено заключение, което поддържам, като искам да направя две уточнения.

Първото уточнение - подписите, които са посочени като обекти на експертизата  на снимки 2, 3, 4 и 8 /описани са в протокола/, не са положени от това лице В.В.. В този момент, тъй като късно ми бяха предоставени документите, които са сравнителен материал, и имаше опасност да не е в срок експертизата, в бързината се получи тази грешка. Но то от всякъде се вижда, че движенията са различни. Подписите не кореспиндират с подписите на В.В..

Второто уточнение - Вместо Бъчо Бъчев в заключението да се чете В.В..

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЕКСПЕРТА: В обстоятелствената част на заключението си, когато коментирате подписите, Вие описвате поотделно за всеки един от тях по какво сте установили, че е налице идентичност между представения материал за изследване и подписът, който е положен от г-н В.. След като правите извод, че подписите, посочени като обекти на експертизата в т.2-4 и т.8, не са положени от жалбоподателя, искам да обясните въз основа на какви признаци променяте кардинално своя извод - кои общи и кои частни признаци твърдите, че не съответстват в представените образци и обектите за изследване, защото това е изключително сериозен обрат.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Това са различия, които са посочени. Те са много малко. Не са съвпадения, както е отбелязано в приложението.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЕКСПЕРТА: Когато описвате формата на движенията при изписване и формата при свързване, е очевидно, че Вие коментирате съществени съвпадения в графичните признаци. За част от тези съществени съвпадения сте използвали като пример и конкретните подписи, за които твърдите, че не са положени от В.. Моля да обясните въз основа на какви признаци  приемате, че липсва идентичност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Както вече казах, това не са съвпадения, а различия. В общите признаци може да има пълни съвпадения между два подписа, тъй като знаем, че общите признаци характеризират подписите като цяло. Но по-съществени са частните признаци и както е видно от приложението, посочените съвпадения са много малко - 1 или 2 в конкретните подписи.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЕКСПЕРТА: По кои частни признаци конкретно установихте липса на идентичност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: По снимка 2 - по форма на движенията при свързване на втори и трети елемент на буква В – примковидна, а при сравнителния материал - подписът на лицето, е ъгловидна.

Следващ частен признак - относително месторазположение на движенията при изписване на началната точка от втория елемент на буква В, вляво от първия елемент.

Трети признак - продължителност на движенията при изписване на горната част от парафа, увеличена спрямо сравнителния материал. Относително месторазположение на крайната точка от третия елемент на буква В вдясно от първия елемент, на следващо място.

Продължителност на движенията при изписване на третия елемент на буква В - увеличена спрямо втория елемент. На следващо място продължителност на движенията при изписване на същия елемент, т.е. третия - увеличена спрямо нормата.

Други частни признаци:

За снимка 3: признаците, които посочих за подписа на снимка 2, са характерни и за признаците на подписа на снимка 3 – без парафната част, без продължителността на движението на горната част от парафа.

Признаците, посочени за буква В са същите – частните признаци.

За снимка 4: признаците, посочени за буква В в снимки 2 и 3, са характерни и за снимка 4, с изключение на продължителността на движенията при изписване на третия елеменет на буквата. На снимка 4 продължителността на движенията при изписване на третия елемент на буква В не е увеличена спрямо нормата и не е увеличена спрямо втория елемент. Това може да бъде обяснено с вариантност при изписване на буквата.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЕКСПЕРТА:  Моля отговорете за снимка 8, за която също твърдите, че липсва идентичност в частните признаци!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: За снимка 8 частните признаци, характеризиращи изписването на буква В, посочени в снимки 2 и 3, са характерни и за тези на снимка 8,тъй като говорим само за съвпадения. Това са различия, които са характерни и имат индивидуализиращо значение, за да се направи извода, че подписите на снимка 2, 3, 4 и 8 не са положени от лицето В.В.. Т.е. има съществени различия в движенията при изпълнение на елементите и те са достатъчни за казания извод.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЕКСПЕРТА: На стр.5 от заключението си в т.10 в отговорите  твърдите,  че е налице „пренос” . Моля да ми обясните какво разбирате по-подробно под „пренос”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Пренос на подписи или експертният термин е „кражба на подписи“. Това е налице  тогава, когато се установява в хода на изследването пълна идентичност между частните признаци на подписите. Това означава огледален образ. Няма лице, което два пъти да може да се подпише по абсолютно един и същ начин. Винаги ще има варианти при полагане на подписите, дори и да ги положи един след друг в един и същи момент. С програмата „Фотошоп“ може да се извърши пренос.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЕКСПЕРТА: По какъв начин се снабдихте с образците за сравнение, които сте приложили към вашата експертиза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Сравнителен материал от почерка и подписа на лицето В.Х.В. бе използван както в наличния към материалите по делото, така и такъв, предоставен от жалбоподателя. Експерименталните образци бяха пред мен. Те са приложени към експертизата, както и други, които са описани в протокола.

Адв. Н.: Аз съм задала въпроси за 9 документа, а в приложението са 10 записани. Въпросът ми е може ли да предявите стр.229 гръб?

Съдът предявява на страните и вещото лице лист 229 стр2 от делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Този документ пълномощно не е посочен в молбата на адв. Н., друг е документът.

Адв. Н.: Твърдя,че съм посочила точно този документ в молбата си.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Този документ съм го изследвал – това е т.2 от експертизата. Завявявам, че документът на лист 229 стр.2 от делото е документът, който съм изследвал като обект № 2 от експертизата.

Адв. Н.: В приложението към експертизата снимка кой № е подписът на този документ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Снимка № 1. В приложенията към снимките в експертизата документът на лист 229 стр.2 от делото е снимка № 1.

Адв. Н.: По този начин, ако може да посочите по моята молба, кои снимки по описа кой № е изследван?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: В раздел „Изследване и резултати“ в първото изречение е записано, че документът в т.1 не е предоставен и затова има разместване в обекта спрямо снимковия материал.

Тъй като обект № 1 не ми беше предоставен, в приложенията, които съм изготвил, под снимка № 1 е всъщност обект № 2 по заключението. Под снимка № 2 обект е № 3 и т.н. всички обекти до края на изследването. Разминаването между снимките и описанието на обектите се дължи на това, че не съм извършвал изследване на обект № 1.

Адв. Н.:  По задача 2, както сте описали по отношение на пренесения подпис – трите документа в долната част са абсолютно огледални. Огледални ли са долните части от подпис надолу на трите документа описани в т. 6, т.7 и т.8 в моята молба? Това са пълномощни от една и съща дата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: При проведеното изследване се установи огледален образ, което наложи извода, че е налице пренос или кражба.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЕКСПЕРТА: Възможно ли е някой от тези 3 цитирани документа все пак да е съдържал оригинален подпис на лицето, което ги е поставило?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.:  Да, възможно е, но за да се установи това, е необходимо да бъдат предоставени за изследване оригиналните образци. На електрофотографски копия /ксерокопия/ това не е възможно.

 

ГЛ. ю.Й.: Възможно ли е един от тези 3 документа да съдържа оригиналния подпис на В.В.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Възможно е, но трябва да видя оригиналите. Подписите по графически признаци, както е една от задачите, принадлежат на това лице В.В., те са положени, но е налице кражба, т.е.пренос, което означава, че или от единия от тези три докумнета подписите са пренесени въху другите два, или и трите подписа са пренесени от друг документ, но за да бъде установено това трябва да ми се предостави документа, от който се предполага, че са пренесени. Трябва да се представи оригинал на документа.

ГЛ. ю.Й.:  Тези три подписи на В.В. ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Единият е негов, другите са пренесени. Те са огледални образи.

ГЛ. ю.Й.: Във връзка с направеното днес уточнение, че подписът в определени документи не е на лицето, това което съдът Ви попита за признаците на идентичност и Вие ги обяснихте, записано ли е във Вашето заключение  във констативната част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Не са записани и затова ги обясних пред съда. Има различия между посочените обекти на експертизата и сравнителния материал и това са съществени различия.

ГЛ. ю.Й.: Механизмът, по който сте направили изследването, какъв е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Причината е, че съм много претоварен. Правих 3 експертизи, една от които е на чужд  език и затова се получи това нещо. В заключение съм написал Бъчо вместо В..

ГЛ. ю.Й.: В.В. подписвал ли се е лично пред Вас за сравнителен материал?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Да, лично пред мен в коридора на съда на голямата маса.

СЪДЪТ КЪМ ГЛ. ю.Й.: Предоставеният образец за сравнение не означава непременно да бъде изготвен образецът някъде другаде.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ръкописният текст, който е над и под положените подписи в образците за сравнение, на лист 334, от кого е изпълнен? Вие ли го писахте или В.В.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Ръкописният текст над подписите е изписан от мен, а долу под подписите положих собствено ръчно, както и буквениият текст „В.В.“ долу в дясно под подписа, е изписан съгласно методиката.

ГЛ. ю.Й.: Когато сте отговаряли на въпросите в екпертизата, ползвали ли сте оригинални документи или сте ползвали само копия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Ползвал съм оригинални образци, предоставени от жалбоподателя.

ГЛ. ю.Й.: От личната карта видели ли сте подписа му?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Да. Първо видях нея, тъй като трябваше да се уверя в самоличността на лицето.

ГЛ. ю.Й.:   Оспорвам заключението в частта на днес направнеото уточнение, тъй като считам, че това заключение е невярно депозирано в съда. Не съм се запознала с направените уточнения предварително, както е в законоустановения срок 7 дни преди заседанието. За мен е недопустимо, тъй като се направи кардинална промяна на заключението в съдебно заседание, т.е. не можем да говорим за фактическа грешка, тъй като и в констативната част, и в диспозитива изводите съвпадат.

Съдът по направеното възражение от процесуалния представител на ответника СЧИТА следното:

Вещото лице в съдебно заседание направи изявление, че е допуснало грешка при изготвяне на заключението - грешка, която променя по съществен начин част от неговото заключение.Това съществено изменение бе именно и основание за подробния разпит на вещото лице от съда, за да бъде конкретизирано за всеки един обект на изследване, по отделно, въз основа на какви признаци на изследване вещото лице е достигнало до извод, който е кардинално противоположен на извода, формулиран в писмена форма. В днешното съдебно заседание вещото лице поотделно за всеки обект на изследване  посочи въз основа на какво приема, че липсва идентичност между обектите за сравнение и обектите за изследване в т.2-4 и т.8. Вещото лице посочи и причина, поради която е допуснал подобна груба грешка в своето писмено заключение. Съдът счита, че следва да приеме заключението на експерта, като по неговата процесуална стойност ще се произнесе при съпоставка на първоначално формулираните изводи на експерта, представени в писмена форма в заключението – лист 326-334 и изявленията, които вещото лице направи в днешното съдебно заседание.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Р..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /200 лева/.

 

Адв. Н.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Представям списък с разноските.

 ГЛ. ю.Й.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

Адв. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. Процесният акт е нищожен, тъй като не е била надлежно връчена заповедта за възлагане на ревизия на данъчно задъленото лице. В хода на настоящото производство не бе представен оригинал от ответната дирекция на пълномощното на лицето, получило заповедта за възлагане. От изисканото и представено удостоверение от нотариуса, заверил пълномощно на тази дата и с посочения регистрационен номер се установява, че дадените пълномощия са касаели единствено подписване на справки и счетоводни документи, и регистрация на касов апарат. Във връка със заключението на графологичната експертиза, че е налице пренос на данни, считам, че безпорно документът, от който подписът положен от пълномощно със същия регистрационен номер и дата, несъмнено е бил снет от изготвено валидно пълномощно със съвсем други пълномощни. Ще представя писмени бележки. Моля да бъдат присъдени съдебно деловодни разноски по представен списък.

ГЛ. ю.Й.: Моля да оставите молбата за провъзгласяване за нищожност без уважение като неоснователна и недоказана. По делото се събраха много доказателства, които безспорно доказват, че лицето В.В. е бил наясно и запознат с това, че му се извършва ревизия като по делото са приложени много пълномощни с и без нотариална заверка, от където става ядно, че А.М. е била упълномощена от него да получава документи и книжа от данъчна администрация, което е правила. Също така по делото са представени много разпити и свидетелски позаказания, от които става ясно, че А.М. е уведомила своевременно В.В. за извършващата му се ревизвия. От разпоредбите на ДОПК заповедта не може да се обжалва отделно от РА и въпреки, че на лицето са издадени акт и доклад, той не е упражнил правото си да ги обжалва в законоустановения срок. Едва когато започва принудителното събиране на този РА, лицето използва правната възможност да иска нищожност на ревизионния акт, тъй като това е без ограничение във времето. Също така много добре се знае, че не може да бъде направена повторна ревизия поради това,че са изтекли сроковете по чл. 109 от ДОПК.

Що се касае до пренасяне на подписи - няма данни кой ги е направил. Най-вероятно това ги е направил самият жалбоподател. Няма заведени наказателни производства. Не е предвидено в нито един закон, че пред НАП трябва да има нотариална заверка на пълномощното.

Възразявам по хонорара на адв. Н.. Същият е изключително висок по настоящото дело, тъй като фактическата и правна сложност на същата не отговаря на така определения хонорар. Моля за юрисконсултско възнаграждение в размер на 4312,00 (четири хиляди триста и дванадесет) лева и моля за срок за писмени бележки.

РЕПЛИКА НА АДВ. Н.: Адвокатският ми хонорар даже е под мининума 3900,00 (три хиляди и деветстотин) лева, а се претендира юрисконсултско възнаграждение няколко стотин лева над моя хонорар.

Има заведено производство против А.М. за използване на документ с невярно съдържание.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: