ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети  юни                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 644 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Х.  В., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Oбжалване и данъчно-осигурителна практика(ОДОП) – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от М.Й. с пълномощно по делото.

 

Вещото лице Н.С.Р. не се явява.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№ 5763/06.06.2017 г. от вещото лице Н.С.Р. за удължаване срока за изготвяне на експертизата.

ю.Й.: Да се даде допълнителна възможност на вещото лице да изготви заключението. Да се приемат доказателствата, които са изискани и представени от Районен съд - Бургас и от досъдебното производство на Районна прокуратура – гр. Бургас.

АДВ. Н.: При справка в деловодството на Административен съд – Бургас при предходното гледане на делото, прекратено съобразно определението, административната преписка съдържа четири тома. Тя е много по-голяма от сега представената.

В момента не разполагам с номера на делото, но то може да бъде намерено по деловодната система на съда. Делото беше за същите задължения на същото лице по същите правоотношения. Считам, че следва да бъде приложена, тъй като там преписката е значително по-голяма от сега представената. Моля да извършите служебна справка по деловодната система и да присъедините това дело към настоящото. /справка/

 

Адв. Н.:  Да се приемат доказателствата.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, изискани в предходното съдебно заседание от Районен съд - Бургас, съдържащи се в ** на Районен съд - Бургас и ДП № 3463/2015 г. на Районна прокуратура - Бургас,  съгласно писмо на лист 275 от делото.

ПРИЕМА представените от директора на ТД на НАП - Бургас заверени копия от писма и пълномощни, подробно описани с опис на лист 292 от делото.

Съдът КОНСТАТИРА, че не е изпълнено искането за представяне на заверени копия от пълномощни и заверени копия от протоколи за разпит на В.Х.В. с ЕГН **********, и А.М.  с ЕГН **********  по досъдебно производство *** на Окръжен следствен отдел - Бургас.

Съдът счита, че тези доказателства следва да бъдат изискани /лист 272/.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКАТ с писмо от Окръжен следствен отдел - Бургас по досъдебно производство *** /лист 272, абзац последен/.

По искането на адв. Н. за присъединяване на друго съдебно производство към настоящото, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

Съдът не приключва събирането на доказателствата.

Дава възможност на вещото лице да изготви заключение.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 17.10.2017 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: