ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 20.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети май                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 644 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят В.П.В. - редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. К. с пълномощно по делото.

         Ответникът Началник сектор Пътна полиция при ОД на МВР Бургас-редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

         Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило решение № 2271/19.12.2013 г. по адм. дело № 2445/2013 г. на  Административен съд Бургас.

 

         СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА решение № 2271/19.12.2013 г. по адм. дело № 2445/2013 г. на  Административен съд Бургас.

 

         Адв. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

         Адв. К.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да уважите жалбата и като приемете, че е налице изричен отказ да бъде извършена административна услуга, да отмените същия и върнете преписката на компетентния административен орган за решаване по същество, като присъдите и направените от доверителя ми разноски.

         Моля, освен изложеното в жалбата и молбата от 27.03.2013 г., да вземете предвид следното: постановения по адм. дело № 2445/2013 г. съдебен акт касае процесния автомобил, но в частта, че молителят представляващ административния орган, съответно жалбоподателят в това производство не представя документ, от който е видно, че той е придобил собствеността върху процесния автомобил, доколкото от извършената експертиза се установява, че има интервенция върху номера на рамата. След това решение, което не е обжалвано и е влязло в сила, жалбоподателят позовавайки се на изричната разпоредба на Закона за собствеността, ползвайки давност на неговия праводател, провежда процедура по чл.80 от Закона за собствеността и придобива собствеността върху процесния автомобил на друго правно основание, не покупко- продажба, а по давностно владение, всичко това коректно обосновано изложено в постановление от 04.03.2014 г. на нотариус К.. Отказвайки да изпълни това постановление, въз основа на което доверителят ми е станал собственик на друго, различно правно основание, е именно недопустимата позиция на административния орган - той може да откаже да извърши регистрация, но трябва да се мотивира. На практика мотиви да откаже регистрация на това основание - няма. В жалбата си и в становището си до административния орган изрично съм посочил влезли в сила две съдебни решения, потвърдени от Върховен административен съд, че това е основание годно да направи молителя собственик. Считам, че жалбата е основателна и моля да я уважите, да отмените отказа като изпратите преписката на административния орган за решаване и присъдите направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: