Р Е Ш Е Н И Е

 

          Номер 1002         Година  08.06.2012        Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на петнадесети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й.Б. 

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 644 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на О.Й.Г. и Л.З.Г. *** против заповед № 20 от 24.01.2012г. на Заместник кмета на Община Несебър, с която е одобрено изменение на подробния устройствен план в частта му план за регулация за УПИ ХVІІ-704 с идентификатор по кадастралната карта 51500.508.157, находящ се в кв.102 по плана на гр.Несебър- ПСЗ, който план касае разделяне на УПИ ХVІІ-704 на площ от 1 944 кв.м. на новообразувани УПИ ХVІІ-704 на площ от 797 кв.м. и УПИ ХVІІІ-704 на площ 1 147 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици в съответните цветове, сигнатури надписи и размери, неразделна част от заповедта. Считат заповедта за незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона. Иска се отмяна на заповедта и връщане на преписката на компетентния административен орган за законосъобразно провеждане на процедурата по изменение на ПУП-ПР с указания по тълкуването и прилагането на закона. В съдебно заседание, чрез процесуални си представител поддържат жалбата, ангажират доказателства и молят да бъде постановено решение с което да се отмени изцяло обжалваната заповед. 

Ответникът – Кмета на Община Несебър, редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна и недоказана и моли да бъде оставена без уважение.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Със заявление вх.№ 94-00-165/11.01.2012г. от Д.А.М. (л.16 от делото) е поискано да бъде допуснато изменение на ПУП-ПР и разделяне на УПИ ХVІІ – 704, в кв.102 по плана на гр.Несебър, с административен адрес „Слънчев бряг, Запад”.

С мотивирано предписание № 94-00-165/12.01.2012г. (л.14 от делото) на Зам.кмета на община Несебър, на основание чл.134, ал.2, т.6 и чл.135 от ЗУТ и с оглед становище вх.№ 94-00-165/12.01.2012г. (л.15 от делото) на главния архитект при община Несебър е допуснато изменение на ПУП- ПР за УПИ ХVІІ-704 с идентификатор 51500.508.157 по плана на гр.Несебър, като е прието, че имота е собствен на молителя и няма пречка за неговото разделяне.

С протокол №1/18.01.2012г., Общински експертен съвет при община Несебър (л.13 от делото), на основание заповед №19/11.01.2012г. на кмета на община Несебър, подаденото заявление е разгледано и проекта за изменение на ПУП-ПР касаещ разделянето на УПИ ХVІІ-704 е приет.

Със заповед № 20/24.01.2012г. на заместник кмета на община Несебър (л.10 от делото) е одобрено одобрено изменение на подробния устройствен план в частта му план за регулация за УПИ ХVІІ-704 с идентификатор по кадастралната карта 51500.508.157, находящ се в кв.102 по плана на гр.Несебър- ПСЗ, който план касае разделяне на УПИ ХVІІ-704 на площ от 1 944 кв.м. на новообразувани УПИ ХVІІ-704 на площ от 797 кв.м. и УПИ ХVІІІ-704 на площ 1 147 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици в съответните цветове, сигнатури надписи и размери, неразделна част от заповедта.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Заповед № 20/24.01.2012г. подписана от Заместник-кмета на община Несебър е издаден от компетентен орган. Съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ, подробен устройствен план по чл.128, ал.3 от ЗУТ, какъвто е предмета на обжалваната заповед, се одобрява със заповед на кмета на общината, чийто правомощия към момента на постановяване на заповедта, на основание заповед № 1697/16.11.2011г., са изпълнявани от заместник кмета В.Б.. Съгласно ТР № 4/04 г. на ОСС на ВАС, заместването се извършва в случаите, когато лицето, титуляр на правомощия, е в обективна невъзможност да ги изпълнява. В тези случаи, предвид необходимостта от непрекъснато функциониране на административния орган, по силата на изрична писмена заповед, отсъстващият титуляр нарежда заместването му от друго, подчинено нему лице. За определения период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган. В случая във връзка с отсъствието на кмета от общината, той със своя заповед е определил заместващото го лице, което в съответствие с делегираните му правомощия е издало обжалваната заповед.

Съгласно разпоредбата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, на което основание е издадена заповедта, влезлите в сила ПУП могат да се изменят когато има съгласие на всички пряко заинтересувани собственици. Съгласно чл.131, ал.1 от ЗУТ, заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещ и права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план, като съгласно чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са имотите предмет на самия план.

Не е налице спор по делото, че както към момента на входиране на заявлението, така и към настоящия момент имотът - предмет на обжалваната заповед е съсобствен на О.Й.Г., Л.З.Г. З. Й. И. и Д.А.М.. Жалбоподателите се легитимират като съсобственици съгласно нотариален акт № 95, том ІІ, рег.№ 1472, дело № 370 от 1999г. и нотариален акт №97, том ІІІ, рег.№ 3110, дело № 512 от 2000г. и те се явяват заинтересувани лица, чието съгласие е необходимо да е налице, за да се допусне изменение на влезлите в сила ПУП. В този смисъл, те като заинтересувани лица са уведомени за инициираното административно производство.

 В сезиращата съда жалба се твърди, че те не са дали своето съгласие за изменение на ПУП за имота по начина отразен в оспорената заповед и същевременно по делото също не са налични доказателства за изразено от тях съгласие. За да бъде издадената заповед за изменение на ПУП на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е необходимо да е налице изрично съгласие на всички заинтересувани лица, а не то да се предполага. В случая не е налице изричното съгласие на жалбоподателите за изменение на влезлия в сила ПУП, поради което оспорената заповед е издадена при липса на предвидените от законодателя материалноправни предпоставки.

Неоснователни са направените от процесуалния представител на ответникът възражения, че след като в хода на административното производство жалбоподателите не са направили възражения срещу проекта за изменение на плана е налице тяхното съгласие. В хода на административното производство административния орган има задължението да осигури участието на заинтересуваните лица в производството, а те от своя страна имат правото да изразяват становища, да правят искания и да подават възражения. Ето защо, след като заинтересуваните лица имат правото, а не задължението да правят възражения срещу проекта за изменение на плана, обстоятелството, че те не са се възползвали от това си право, не би могло да се тълкува в тяхна вреда и да се приеме, че те са изразили съгласие по процедираното изменение. 

В допълнение на изложеното следва да се има в предвид и че самото заявление с вх.№ 94-00-165/11.01.2012г., сложи началото на административното производство не е подписано от лицето посочено като негов подател - Д.А.М., което от своя страна представлява изначално опорочаване на административната процедура по изменение на конкретния ПУП-ПР, досежно редовното сезиране на административния орган.

С оглед на изложеното процесната заповед е незаконосъобразна и следва да бъде отменена, като издадена без да са налице материалноправните предпоставки на чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ, която норма е посочена, като правно основание за нейното издаване. Ето защо жалбата на О.Й.Г. и Л.З.Г. се явява основателна и на основание чл.172, ал.2, предл. второ от АПК, оспорената заповед следва да бъде отменена.

При този изход на делото и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК направените от жалбоподателите разноски следва да се възстановяват от бюджета на органа, издал акта. Ето защо, Община Несебър следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателите направените по делото разноски в размер на 660 лева, от които 60 лева държавни такси и 600 лева адвокатски възнаграждения.

 Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № 20 от 24.01.2012г. издадена от Заместник кмета на Община Несебър.

ОСЪЖДА Община Несебър да заплати на О.Й.Г. и Л.З.Г. ***, направените по делото разноски в размер на 660 лева (шестотин и шестдесет лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: