Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 652            04 април 2018  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:Златина Бъчварова                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Атанаска Атанасова

                                                                           2. Диана Ганева

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 643 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното                              

Производството е по реда на чл.72, ал.1 във връзка с чл.70, б. „д“ от Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/.

Образувано е по предложение на прокурор при Районна прокуратура Бургас, с което иска възобновяване на административно наказателното производство по влязлото в сила на 08.02.2018 година наказателно постановление № 17-0769-006374/18.01.2018 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР Бургас, с което на М.Г.П. ***, за нарушение на чл.20, ал.2 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200.00/двеста/ лева, на основание чл.179, ал.2, пр.1 от с.з.

Излагат се доводи за наличие на основание за възобновяване на административнонаказателното производство по чл.70, б. „д“ ЗАНН.

Ответникът по предложението за възобновяване - М.Г.П., редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по предложението.

Ответникът по предложението за възобновяване - началник група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по предложението.

Прокурорът при Окръжна прокуратура Бургас, поддържа предложението за възобновяване на административнонаказателното производство. Счита същото за основателно, поради което следва да се уважи.

 

Съдът като взе предвид изложените в предложението за възобновяване твърдения и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Предложението е направено от наблюдаващ прокурор по преписка № 10603/2017 г. по описа на Районна прокуратура Бургас, рег.№3292р-11883/2017 г. по описа на Четвърто Районно управление/РУ/ Бургас при ОД МВР Бургас, съобразно чл.72, ал.1 ЗАНН, поради което е процесуално допустим.

Разгледан по същество е основателен и съображенията за това са следните:

Материалноправните предпоставки за възобновяване на административнонаказателното производство, са изчерпателно изброени в нормата на чл.70, б. „а“ до „д“ ЗАНН. В конкретния случай е налице хипотезата на чл.70, б. „д“ ЗАНН- когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление.

С наказателно постановление № 17-0769-006374/18.01.2018 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР Бургас, влязло в сила на 8.02.2018 г.,  на М.Г.П. ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200.00/двеста/ лева, на основание чл.179, ал.2, пр.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, за нарушение на чл.20, ал.2 ЗДвП за това, че на 29.10.2017 г., около 15.02 часа в гр.Бургас, ул. „Тодор Александров“, от бензиностанция „Лукойл“ посока ул.“Спортна“, управлявал лек автомобил „Опел Корса“, с рег.№ А***ВК, с несъобразена скорост, застигнал движещият се пред него лек автомобил „Форд Фокус“ с рег.№ А***МС, ударил го отзад, вследствие на удара и двата автомобила се завъртяли и се ударили в тротоара, с което се реализирало ПТП с материални щети по двете МПС.

Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН №17-0769-006374/29.10.2017 г., съставен от младши автоконтрольор при ОД МВР Бургас.

Във връзка с постъпил в Районна прокуратура/РП/ Бургас сигнал от С.Д.Н. за предприемане на необходимите действия по ангажиране наказателната отговорност на М.П. е образувана преписка, рег.№ 3292р-11883/2017 г. по описа на Четвърто  РУ Бургас, пр.пр. вх.№ 10603/2017 г. по описа на РП Бургас. В сигнала са наведени твърдения, че на 29.10.2017 г. управляваният от съпругата на Н. лек автомобил „Форд Фокус“ с рег.№ А***МС бил застигнат в близост до бензиностанция „Лукойл“ на бул. „Тодор Александров“ и ударен от лек автомобил  с рег.№ Опел Корса“, с рег.№ А***ВК, управляван от  М.Г.П.. Посочено е, че в резултат на настъпилото ПТП по вина на П., лекият автомобил „Форд Фокус“ с рег.№ А***МС е напълно увреден и неизползваем.

В хода на извършена проверка по преписката е установено, че за настъпилото ПТП са уведомени полицейските органи, които пристигнали на място и съставили протокол за ПТП № 1538147/29.10.2017 г., а на водача М.П. АУАН №17-0769-006374/29.10.2017 г. Установено е също, че вследствие на настъпилото ПТП служебният автомобил на подалия сигнала  С.Д.Н., застрахован в „ДЗИ - Общо застраховане“, е определен като пълна щета, за което същият е получил застрахователно обезщетение в размер на 17 657.22 лева/ при застрахователната стойност на автомобила 25 500.00 лева/. Стойността на определения от застрахователя, като пълна щета автомобил, надхвърля размера на  изискуемите в ч.343, ал.1, б „а“ НК „значителни имуществени вреди“, поради което наблюдаващият прокурор при РП Бургас приел, че са налице достатъчно данни за извършено престъпление  от общ характер- чл.343, ал.1, б. „а“ НК.

С постановление от 07.03.2018 г. прокурорът е отказал да образува досъдебно производство по материалите, съдържащи се в преписка с рег.№ 3292р-11883/2017 г. по описа на Четвърто  РУ Бургас, пр.пр. вх.№ 10603/2017 г. по описа на РП Бургас, тъй като съществува законова пречка за образуване на наказателно производство, посочена в чл.24, ал.1, т.8а НПК-извършеното деяние съставлява административно нарушение, за което е приключило административтнонаказателно производство/издадено е наказателно постановление № 17-0769-006374/18.01.2018 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, влязло в сила на 08.02.2018 г., с което е ангажирана административнонаказателната отговорност на М.П./.

В тълкувателно решение № 3/22.12.2015 г. на Върховния касационен съд/ВКС/ на Република България, ОСНК по т. дело № 3/2015 г. е посочено, че последиците от повторното наказателно преследване на едно и също лице за същото деяние, за което спрямо него е било проведено приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на Конвенцията/ЕКПЧ/, се преодоляват чрез: прекратяване на второто по ред наказателно производство, образувано и/или проведено срещу дееца за същото деяние след окончателното приключване на административнонаказателното производство с наказателен характер, съответно с отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му на основание чл.4, §1 от Протокол № 7, вр. чл.24, ал.1, т.6 НПК; възобновяване на окончателно приключилото административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на чл.4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ при наличие на предпоставките на чл.70, б.„в” ЗАНН, отмяна на постановените по него актове и прекратяването му; възобновяване на прекратеното наказателно производство на основание чл.422, ал.1, т.3 НПК или отмяна на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243, ал.9 НПК и провеждане на наказателното производство след отпадане на процесуалната пречка по чл.4, §1 от Протокол № 7.

По силата на чл.70, б. „д“ ЗАНН административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с обжалване на наказателни постановления, подлежат на възобновяване, когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление.

Съгласно чл.343, ал.1, б. „а“  НК, когато с деяния по предходния член по непредпазливост са причинени значителни имуществени вреди, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация. Изпълнителното деяние, съгласно чл.342, ал.1 НК е управление на подвижен железопътен състав, въздухоплавателно средство, моторно превозно средство, плавателен съд, бойна или специална машина, при което се нарушават правилата за движение.

В хода на проверката по преписка с рег.№ 3292р-11883/2017 г. по описа на Четвърто  РУ Бургас, пр.пр. вх.№ 10603/2017 г. по описа на РП  Бургас е установено, че от деянието, за което е санкциониран М.П. с влязло в сила наказателно постановление, са причинени значителни имуществени вреди на лек автомобил „Форд Фокус“ с рег.№ А***МС. Следователно това деяние, покрива елементите от състава на престъплението по чл.343, ал.1, б. „а“ НК.

Предвид изложеното, съдът намира, че са налице  предпоставките на чл.70, б.„д“ ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство, поради което предложението следва да бъде уважено.

По тези съображения, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав

 

 

Р      Е      Ш      И      :

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязлото в сила на  8.02.2018 г. наказателно постановление № 17-0769-006374/18.01.2018 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР Бургас.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0769-006374/18.01.2018 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР Бургас, с което на М.Г.П. ***, за нарушение на чл.20, ал.2 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200.00/двеста/ лева, на основание чл.179, ал.2, пр.1 ЗДвП.

  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство образувано с АУАН № 17-0769-006374/29.10.2017 г., съставен от младши автоконтрольор при ОД МВР Бургас.

  Решението е окончателно.

 

 

                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                     2.