РЕШЕНИЕ № 788

 

22.04.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на четиринадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:     1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

    2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  М.В.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело номер  643  по описа за 2016  година.

 

          Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

          Образувано е по касационна жалба на М.Я.М. *** против решение № 28 от 22.02.2016г., постановено по адм.д.№ 374/2015г. на Карнобатския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-000045 от 29.09.2015г.на началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” - Бургас, с което му е наложено  административно наказание на основание чл.93б, ал.7,т.3 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/– глоба в размер на 1500,00 лв. / хиляди и петстотин лева /за извършено административно нарушение по чл.8, §2 изречение 2 от Регламент/ЕО/ 561/2006, във връзка с чл. 4, б.“Ж“ , второ тире и във връзка с чл. 78,ал.1, т.1 от ЗАвПр.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение. Твърди се, че НП е издадено при съществено процесуално нарушение, тъй като не е посочено кои разпоредби е нарушил жалбоподателя и не съдържа точно описание на нарушението, дата и място на извършването му. Моли съда да отмени оспореният съдебен акт и да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление

Ответникът, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

          Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

          След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

          Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

          Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Карнобатския районен съд само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

          Производството пред Карнобатския районен съд е образувано по жалба на  М.Я.М. против наказателно постановление № 22-000045 от 29.09.2015г.на началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” - Бургас, с което му е наложено  административно наказание на основание чл.93б, ал.7,т.3 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/– глоба в размер на 1500,00 лв. / хиляди и петстотин лева /за извършено административно нарушение по чл.8, §2 изречение 2 от Регламент/ЕО/ 561/2006, във връзка с чл. 4, б.“Ж“ , второ тире и във връзка с чл. 78,ал.1, т.1 от ЗАвПр, за това, че на 17.09-2015г. около 08:00 часа в гр.Карнобат, до автосервиз „Халея“ по посока на движение към гр.Айтос, като водача извършва обществен превоз на пътници 12 броя по редовна автобусна линия гр.Сливен - гр.Бургас,видно от маршрутно разписание № 20102, като превозът се извършва с автобус марка „Мерцедес с рег. № ***, като не използва почивка от най-малко 9 последователни часа. Намалената дневна почивка  е намалена с 4 часа, видно от тахографски лист от 01.09-2015г, с което виновно е нарушил чл.8, §2, изр.2 на регламент 561/06, във вр. с чл.4, б.ж, второ тире във вр. с чл.78, ал.1  от ЗАвП.

          За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити- описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушените законови разпоредби и нормата, въз основа на която е  определена санкцията.       Приел е, че в случая  не са налице формални предпоставки за отмяна на  обжалваното НП, тъй като при реализиране на административно-наказателната отговорност  на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. По отношение на материалноправната законосъобразност е преценил, че процесното НП е издадено в съответствие с материалния закон.

          От събраните в хода на съдебното следствие доказателства - показанията на разпитаните свидетели и разпечатката от дигиталния тахограф - е приел за установено извършването  от обективна и  субективна страна от М. на описаното в АУАН и в НП административно нарушение по чл.8 ,§2, изр.2 от AETR/Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, обн.Дв, бр. 28 от 1995г./ във вр.с чл. 78,ал.1, т.1 от ЗАвПр.

          Така постановеното решение е правилно.

          Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал.1, т.1 от ЗАвПр , при извършване на превози на пътници с автобуси и превози с товари с автомобили, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима максимална маса над 3,5тона, лицата, осъществяващи превози за собствена сметка, превозвачите и водачите спазват изискванията на :1./доп.-Дв.бр.99 от 2012г./Регламент (ЕО) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти(ЕИО) №3821/98 на Съвета и за отмяна на  Регламент(ЕИО) №3820/85 на Съвета, наричан по нататък „Регламент 561/2006“ и на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, съставена в Женева на 1 юли 1970г-( ратифицирана със закон –ДВ,бр.28 от 1995г.)( обн.,ДВ, бр.99 от 1995г.;изм., бр. 27 от 2012г.,),наричана по нататък“AETR“. Нормата на чл.8, §2, изр.2 от AETR определя, че за всеки период  от 24 часа след  края на предходната дневна почивка водачът трябва да е ползвал  следващата дневна почивка, като продължителността на тази  дневна почивка е поне девет часа/намалена дневна почивка/.

          Неоснователни са доводите в касационната жалба, че в НП не е посочено кои разпоредби е нарушил касаторът и не съдържа точно описание на нарушението, дата и място на извършването му. Посочена е датата на която е извършено нарушението 01.09.2015г. Посочена и конкретно нарушените разпоредби - чл.8, §2, изр.2 от Регламент 561/06 във вр. с чл.4, ж, второ тире, вр. с чл.78, ал.1, т.1 от ЗАвП, поради което не е налице твърдяното нарушение на чл.57, ал.1, от ЗАНН. Описано е в какво се изразява извършеното нарушение.

          От приложената по делото разпечатка от дигитален  тахограф  се доказва отразеното в АУАН и НП. Установено е, че водачът  М. към момента на проверката не е използвал почивка от най-малко 9 последователни часа. Намалената дневна почивка е намалена с четири часа. Възраженията на касатора, че автобусът е аварирал и пътниците са извозени с друг автобус не се подкрепят от събраните доказателства.

          С оглед на изложено касационната инстанция намира жалбата на М.Я.М. за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Карнобатския районен съд е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

          Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

 

 

РЕШИ:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 28/22.02.2016г., постановено по НАХД № 374/2015г. по описа на Карнобатския районен съд.

           Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                            

                                                                             2.