ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 643 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат П., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, не се явява. За него се явява юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

Явява се свидетелят П.Г.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Докладва постъпило писмо от ответника и становище относно формиране размера на обезпечените задължения по искането за налагане на Постановление за обезпечителни мерки № 351-1309#1/15.12.2014 г. на К.П.Т..

 

Съдът докладва и постъпило становище от адвокат П. – процесуален представител на жалбоподателя К.П.Т., по представените писмо и становище от ответника.

 

АДВОКАТ П.: По доказателствата допълнително ще взема становище, предвид на това, че поискания от нас свидетел е тук моля да бъде допуснат до разпит.

ЮРИСКОНСУЛТ К.:       Моля да бъдат приети представените доказателства и да бъде разпитан явилият се свидетел.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените доказателства от ТД на НАП и становището на адвокат П..

 

ПРИСТЪПВА към разпит на явилия се свидетел, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

П.Г.Д. – 53 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

АДВОКАТ П.: Господин Д. къде работите и като какъв?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:*** като главен инспектор по приходите като ръководител на екип.

АДВОКАТ П.: Имате ли отношение към ревизията на лицето К.П.Т.?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, беше възложена на моя екип тази ревизия и започнахме процесуалните действия, които сме извършили до момента.

АДВОКАТ П.: На какъв етап е въпросната ревизия.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: В момента вече не съм в тази ревизия. Бяхме си направили отвод, който беше уважен, и мога да отговарям за действията докато съм бил в екипа на ревизията.

АДВОКАТ П.: По повод на тази ревизия, от Вас ли излязло искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки за обезпечаване на вземане?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да

АДВОКАТ П.: Какви Ви бяха съображенията да поискате тези мерки? Откъде произтичат Вашите основателни предположения, че размерът на задължението ще бъде в посочените в искането суми? Какъв е произходът евентуално на това задължение?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: По време на ревизията на „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД, имахме ревизия на тях по линия  СИДДО, е постъпило искане от испанско юридическо лице за възстановяване на платени суми в Република България и от там, доколкото знам, инициативата за извършване на ревизия. По време на извършване на тази ревизия се оказа, че  К.Т. е бил представляващ едновременно на „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД, продавач на недвижимия имот най-общо казано, и на офшорно дружество на Британски верджински острови  Transco Services Ltd., мисля, че беше, като регистрирано на Британски верджински острови, така наречени офшорни зони. По време на ревизията се оказа, че част от сумата по сделката за продажбата на недвижимия имот от „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД на българско юридическо лице, най-грубо казано с испански капитали, са платени на  „Слънчев  бряг консултинг и инженеринг” АД  мисля, че 17 250 000 евро, а част от сумата в размер на 7 000 000 евро е платена от купувача – българско юридическо лице чрез испанското дружество – майка на тази офшорна компания фирма „Transco Services Ltd., в ЕСКРОУ сметка в Швейцария, като най-общо казано комисионна за посредническа услуга. В договора е записано за какво става въпрос.

При подписването на всички предварителни договори и анекси, като представляващ на двете дружества на „Transco Services Ltd. и „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД е бил К.Т.. Всъщност предполагаме, че той е получил, не знаем това е в процес на уточняване, има отправено запитване, където е тази сметка, кой е изтеглил сумата и доколкото знам няма още отговор, казвам вече не съм в тази ревизия, но това бяха основанията за налагане на обезпечителни мерки в размер на сумата 7 000 000 евро и данъка върху тях и дължимите лихви към момента на издаването.

АДВОКАТ П.: Питането ми е по повод на това, че казахте, че всички документи са подписани от К.Т. от името на „Transco Services Ltd. Вие установихте ли в какво качество – като представляващ, като собственик.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Като представляващ беше и беше извършена графологична експертиза, която установи, че той ги е подписвал.

АДВОКАТ П.: Тоест да приемем, че Вашите основателни съмнения са, че той е получил сумата?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Това е единственото лице, което свързваме с тази фирма и което ни е известно.

АДВОКАТ П.: Как протече ревизията на „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: С установяване на задължения, като сумата вече не мога да си спомня.

АДВОКАТ П.: Откъде произтичаха задълженията?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Според нас тези 7 000 000 евро, за да се платят.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам че въпросите, задавани от насрещната страна касаят ревизионно производство, което не е предмет на настоящия спор. Става въпрос за жалба срещу решение, с което са потвърдени постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки. Компетентността да прецени до колко е необходимо искане към Дирекция „Събиране” за налагане на тези предварителни обезпечителни мерки принадлежи единствено на инспектора по приходи. Ревизионното производство как е протекло, не е въпрос на настоящия спор. Считам че въпросите не са относими.

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо съдия, считам възражението за неоснователно. Въпросите, които задавам, действително са да установят до колко е било основателно искането за налагане на съответните предварителни обезпечителни мерки и те неминуемо са свързани с очакванията на ревизионния екип по отношение на предполагаемите задължения на Т. и произхода им и затова трябва да установим откъде произтичат. Затова ще продължа, за да довършим, защото не може да отговори на въпроса по отношение на дружеството „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД ревизията има ли отношение във връзка с процесната сума 7 000 000 евро, която се губи очевидно при въпросната сделка с недвижимия имот.

 

СЪДЪТ счита, че свидетелят следва са отговаря на въпроси, които имат отношение към установяване на факта как е формиран размерът на поисканото обезпечение. В тази връзка счита, че свидетелят следва да отговори на въпроса дали процесната сума 7 000 000 евро има отношение във връзка с размера на наложените обезпечения.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Обезпечението е направено въз основа на тези 7 000 000 лева, като е установено, че Т. е свързано лице със „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля Д..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля Д..

 

АДВОКАТ П.: Представям и моля да приемете първо постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД  с изх. № ИТ-00-13662 от 14.10.2014 г. – два месеца преди издаване на обжалваното от нас постановление, с което на дружеството е наложено обезпечение върху сумата от 2 383 937 лева във връзка с произход процесните 7 000 000 евро, за които стана дума, за това, че тези 7 000 000 евро са същите.

Представям извлечение на ревизионния доклад на същото дружество и извлечение от ревизионния акт на същото дружество, видно от които на дружеството са вменени задължения по ЗКПО, корпоративен данък и лихви върху въпросната сума от 7 000 000 евро. Съответно тук размерът е по-малък, предвид това, че юридическите лица се облагат с данък 10 %, докато за физическото лице размерът на данъка е в размер на 15 %, но произходът е един и същ – 7 000 000 евро, които очевидно органът приема, че се губят във връзка със сделката на „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД.

Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам че са неотносими, тъй като става въпрос за извършване на ревизия на друго лице. Към момента отношение по съдържанието не мога да взема. Моля да не се приемат.

Няма да соча други доказателства.

 

С оглед липсата на доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от адвокат П. постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № ИТ-00-13662 от 14.10.2014 г., ревизионен доклад и ревизионен акт на „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене .

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалваното пред Вас решение на Директора на ТД на НАП Бургас, с което са потвърдени 5 броя постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки, също посочени в жалбата. Изложили сме подробни съображения за незаконосъобразност, както на решението, така и на съответните постановления с оглед на нарушената процедура във връзка с издаването на процесните постановления, както и при провеждане на самото ревизионно производство на доверителя ми, във връзка с което пък са издадени тези постановления. От разпита на свидетеля в днешно съдебно заседание, както и от представените също така в днешно съдебно заседание писмени доказателства, безспорно се установява, че преди издаването на процесните постановления на г-н Т. е издадено аналогично постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД, където ревизионният екип е предположил установяване на задължения със същия приходоизточник в размер на 7 000 000 евро от сделка  по покупко-продажба на недвижим имот, по която страна е била дружеството. Пак от разпита на свидетеля се установява, че ревизионният екип, извършвайки паралелно ревизия на физическото лице Т., който по времето на въпросната сделка се явява представляващ на „Слънчев бряг консултинг и инженеринг” АД, и е подписвал като пълномощник съответните договори с купувача, е представлявал и друго дружество – офшорна компания, за извършени от нея консултантски услуги, за които са били преведени въпросни 7 000 000 евро. Недопустимо е от гледна точка на материалния закон да се вменяват задължения на две данъчно задължени лица от един и същи приходоизточник. При положение, че ревизионният екип е издал вече ревизионен акт на дружеството, с което същото е обложено с корпоративен данък и лихви върху тази сума и съответно са наложени обезпечения за осигуряване на събирането на тази сума, недопустимо е в същото време да бъдат запорирани сметките и възбранени недвижими имоти на г-н Т. с призумпцията, че на него също ще му бъде вменено задължение с този същия приходоизточник. Считам че тези доказателства, както и свидетелските показания на г-н Д. установяват, че към момента  липсва основание тези постановления да остана в сила и да остана запорирани сметките на К.Т. и възрбанени имоти, още повече, че ревизията, както сме посочили в жалбата, е продължена в нарушение на процесуалния закон и разтеглена във времето, пак казвам, че при положение, че самият процесуален кодекс предвижда предварителните обезпечителни мерки да бъдат краткотрайни с оглед приключване на съответното ревизионно производство. Отново подчертавам, че наложените мерки сериозно увреждат интересите на доверителя ми и чрез тях се рискува, както боравенето с недвижимите имоти, но най-вече с финансови средства, необходими му за издръжка лично на него за семейството и за стопанската му дейност, която осъществява, поради което моля да постановите решение, с което да отмените решението на Директора на ТД на НАП Бургас, ведно с потвърдените от него 5 броя постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки, както и да ни присъдите направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо Председател, аз Ви моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите решението на Директора на ТД на НАП Бургас, което потвърждава наложените постановления за предварителни обезпечителни мерки. Считам че изцяло се доказа от събраните по делото доказателства, а и от събраните в днешно съдебно заседание гласни такива, че в хода на ревизията са налице данни за укрити приходи, което е вписано и като мотив в искането, което ревизиращият орган е отправил до Дирекция „Събиране” В ТД на НАП Бургас и тъй като предмет на настоящия спор е самото решение потвърждаване на наложените постановления за предварителни обезпечителни мерки, няма да коментирам ревизионното производство, но ще кажа, че по делото е налице мотивирано искане за налагане на тези мерки по реда на чл.195 ДОПК, като преценката относно затрудненото събиране на задълженията на ревизираното лице е в компетентността на съответния орган по приходите, от който изхожда това предложение и който при извършване на преценката действа при условията на оперативна самостоятелност. Считам че процедурата за издаване на това решение е спазена, че самото то е правилно и законосъобразно и като такова моля същото да бъде оставено в сила, като също така моля за присъждане на разноските, съобразно Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения, като евентуално при решение в полза на ответната страна, техните разноски също да бъдат съобразени с Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: