О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 958                 Година  12.04.2010                     град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на дванадесети април две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Даниела Драгнева

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 643 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на Т.Д.М. *** и Е.Д.М. *** против заповед № 75/23.10.2006г. на Началника на РДНСК гр.Бургас.

С разпореждане № 808/18.03.2010г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.3 от АПК, жалбата е оставена без движение и е указано на жалбоподателите, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплатят държавна такса в размер на 10 лв., за всеки един от тях, по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представят като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок на основание чл.158, ал.3 от АПК, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Съобщенията с указанията на съда са получени от Т.Д.М. на 24.03.2010г. и определения срок изтича на 31.03.2010г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.М. *** и Е.Д.М. *** против заповед № 75/23.10.2006г. на Началника на РДНСК гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 643 по описа за 2010г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: