ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 26.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На двадесет и шести април                     две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 642 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.Т.Т., редовно призован, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Т.П.Т., редовно призован се явява лично, като за двамата жалбоподатели се явява адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Ж.И..

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.Т.Т. и Т.П.Т. против Заповед №802/15.04.2015г. на кмета на Община Бургас.

 

Делото е висящо пред настоящия съд, с оглед отменителното решение на Върховен административен съд, с което делото е върнато за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията по прилагането на закона.

Съгласно дадените указания  в решението на Върховния административен съд, настоящият съдебен състав  с определение № 449/16.03.2017г. е допуснал и назначил допълнителна съдебно-техническа експертиза с въпроси, формулирани в решението на Върховен административен съд.

 

ПОСТЪПИЛО е становище от жалбоподателите, вх.№5210/30.03.2017г. с искане да бъдат представени от ответника документи посочени от точка 1 до т.6 в същото. В становището са формулирани и допълнително три въпроса към вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3726/13.04.2017г.  от вещото лице И., с искане за удължаване на срока за изготвяне на съдебната експертиза.

        

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 4092 от 25.4.2017г. от ответника по становище на жалбоподателите за представяне на доказателства и допускане на допълнителни въпроси към вещото лице, като счита същите за неотносими и неоснователни към спора.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

 На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените доказателства по делото. Поддържам исканията формулирани в становището ни вх.№5210/30.03.2017г., приложено по делото, където сме обосновали в каква връзка  са тези искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата. Да се приемат приложените по делото доказателства. Поддържам становището, което съм депозирала пред Вас, с което се противопоставяме на направените искания за представяне на документи, като част от исканията съдържат въпроси, които не са част към тези по съдебно-техническата експертиза.   Изложили сме становище в този смисъл, което поддържаме.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените доказателствата по делото и тези приложени по адм.д.№926/2015година по описа на Административен съд- Бургас.

 

Съдът с оглед разкриване на обективната истина и изясняване на  фактическа обстановка по делото, намира, че исканията на адвокат А., формулирани в молба-становище с вх.№5210/30.03.2017г., следва да бъдат уважени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА община Бургас в 7-дневен срок от днес да представи посочените в молбата-становище вх.№5210/30.03.2017г.  доказателства.

 

ДОПУСКА допълнителни въпроси към вещото лице, така както са формулирани  в молбата-становище вх.№5210/30.03.2017година.

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит за допуснатите допълнителни въпроси в размер на 250лева, вносим от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представено като доказателство съответния платежен документ.

 

Да се УВЕДОМИ незабавно вещото лице С.И. за допълнително поставените въпроси, след внасяне на депозита .

 

СТРАНИТЕ: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да сочим доказателства към този момент.

        

Съдът намира, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза и предвид липсата на други доказателствени искания към момента ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.06.2017г. от 13.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се УВЕДОМИ вещото лице С.И..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35часа.

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: