ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети декември                            две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 642 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.Т.Т., редовно призован, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Т.П.Т., редовно призован се явява лично, като за двамата жалбоподатели се явява адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба-становище вх.№11134/20.10.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателите – адвокат А., към която са приложени доказателства под опис и депозит за допуснатата допълнителна задача л.97.

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда с молба вх.№11254/24.10.2017г. от ответника с приложени доказателства под опис.

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице, Б., която е със снета самоличност по делото от предходното съдебно заседание и ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, със скици към него, което поддържам.

 

 АДВОКАТ А.: На стр.2 от заключението, във връзка с депозитарната разписка, която е издадена на З. и удостоверява извършена регистрация на компенсационни бонове, преди издаването на тази разписка, дали срещнахте документи или доказателства, които да са във връзка определяне на размера на обезщетението, някаква оценка за имота и въобще доказателства, за да се стигне дотам да се издаде тази разписка за бонове? Има ли предхождащи документи, които да водят до тази сума по някакъв начин?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На втора страница от заключението съм описала, че с влязлото в сила решение на Поземлена комисия, се издава решение, с което се признава правото на обезщетение върху земеделска земя 4,5дка на С.З.. Следва ново решение №16а/15.11.2000 година на Общинска служба „Земеделие“ Бургас, където е записано обезщетява за земеделска земя 4,5дка на стойност, цитирана е в решението точно. Има и решение   №16/2000година.

 

АДВОКАТ А.: Оценка на имота има ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това се прави служебно от Поземлената комисия, с техни оценители.

 

АДВОКАТ А.: Това въпросното решение №16/29.02.2000г., дали е връчено на заинтересованите лица и конкретно на С.З.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трябва да се съобщи на заинтересованите лица, но няма данни към преписката, дали е съобщено на С.З..

 

АДВОКАТ А.: След това във връзка с връчване на документи, след издаване на разписката, казвате че на С.З. не е връчено решението, а уведомена ли е и въобще за сметката като номер на нейно име?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Което съм описала в заключението, това съм намерила.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Във връзка това, което каза вещото лице, пред мен е пълномощното на Д.С., мисля че е приложено по делото.  Той е определен като човека, който трябва да плати. Д.С. като казва, че никога не е плащал, има го в протокол 18.10.2017година по същото дело, ясно заявява Д.С., че не е плащал нито от общината, нито от държавата, а в същия момент въпросът е как тогава С. Д. продаде земя от този парцел и как са я обезщетявали?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Възразявам срещу този въпрос? Няма поставен такъв въпрос към вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма как да отговоря, това не е предмет на експертизата.

 

АДВОКАТ А.: Ще прецизирам въпроса на доверителя ми, а именно С. Д. дали е получила компесаторни бонове, дали някакво друго лице няма записано някъде, което де  получило документи или обезщетяване за процесния имот?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Възразявам този въпрос. В случая считам дали е получило лицето или уведомявано е неотносимо, защото лицето, на което е  издадена  разписката може да отиде да си получи сумата във всеки един момент. Правото на получаване дали е влязло в сила, това е важно. В случая вещото лице е констатирало, че такова решение има и е влязло в сила и е съобщено.

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Понеже решението и всички решения са на името на С. Д., не мога да кажа.

 

АДВОКАТ А.:  По отношение на решенията на Поземлена комсия, има ли данни да са връчени на С. Д.? Говоря за решение №16 от 29.02.2000г.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има данни за първото решение, за което е уведомена, за 16/29.02.2000г. и №16а/15.11.2000г., не видях документи за връчване.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Казахте, че е обезщетена за 4,5 дка. Тука има някакво объркване.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: 4,5 дка са в регулацията и следва за него  обезщетението.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Всъщност въз основа на тези решения, последният акт от процедурата по обезщетение, кой сте намерили кой е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има решение на централния депозитар, с кояео е издадена тази разписка  на С. Д..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: След като има такава депозитарна разписка и удостоверение, може ли да считам, че процедурата е приключила и дали е платено обезщетението.

 

АДВОКАТ А.: Противопоставям се на този  въпрос. Дали е приключила процедурата, не следва да се прави извод от вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С тази разписка, с която издадена на С., съгласно закона е приключила, но дали има плащане след момента на направяне на експертизата, няма данни. До  момента на изготвяне на експертизата няма извършено плащане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Ако е приключила процедурата, налице е предпоставката на §22 от ЗУТ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По §22 от ЗУТ трябва да има извършено плащане, до този момент не виждам да има някакво плащане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: А ако вчера са отишли, ако във всеки един момент отиде лице,  с разписката, ще ес изплатили?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Би следвало да му се изплати.

 

АДВОКАТ А.:  Следва ли лицето, на което издадена тази разписка и съответно са записани компесаторни бонове, да бъде уведомено за това обстоятелство, за да отиде да получи  обезщетение? Имали някакви доказателства или писмени документи, че това лице или негови наследници са уведомени.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма данни за връчване на С..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси във връзка заключението на вещото лице. Да се приеме заключението.

 

          АДВОКАТ А.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Б., на което определя възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит /л.97 и л.113 /.

 

 СТРАНИТЕ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба-становище вх.№11134/20.10.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателите – адвокат А. и  с молба вх.№11254/24.10.2017г. от ответника писмени доказателства под опис.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ А.: Моля да уважите жалбата. Моля да бъдат присъдени на доверителите ми направените разноски, за което представям списък на разноските. Моля за срок за представяне на писмени бележки  по съществото на спора

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема г-жо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля за възможност за представяне на писмени бележки. Моля да бъдат ни бъдат присъдени разноски и възнаграждение за юрисконсулт.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: