ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 18.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети октомври                           две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 642 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.Т.Т., редовно призован, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Т.П.Т., редовно призован се явява лично, като за двамата жалбоподатели се явява адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

 

 

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

И.П.Б. –  години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, със скици към него, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.:  В заключението на стр.4, сте посочили договор от 1995г.. Този договор вписан ли е в Службата по вписвания? Намерихте ли данни дали е вписан? Има ли нотариален акт във връзка с този договор?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не съм имала за задача да проверявам дали договорът е вписан. Той е приложен по делото и приет като доказателство. Няма нотариален акт и това съм го описала в заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Видяхте ли нотариалния акт, с който Станка Дичева  е продала на Димитър Райчев Стоянов земя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма приложен по делото нотариален акт и такъв не ми беше представен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Границите, които са описани в този договор от 1995година, по кой план са?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези  граници са по плана от 1978 година, с частичното изменение от 1989 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Към момента 15.12.1995година, нанесен ли е бил този имот в плана?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е бил нанесен и е вписано в заключението и няма граници, няма просто графична част. Има описани граници в договора.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: По надолу пишете за нотариален акт 56, този имот който е описан в този нотариален акт, засегнат ли е от предвидената улица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не.  Нотариален акт 56 цитира парцел V- 987 за кв. 38 от 922 кв.м.,  и цитира определен парцел на юг от тази улица, който  не засяга тази улица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Съобразно прегледаните от вас нотариални актове, има ли имот, който да попада по предвидената улица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно приложените нотариални актове по делото, няма такъв имот. Единствено по договора от 1995година, който не мога да кажа дали е предварителен договор.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: На стр. 5 от заключението, където сте посочили, че представяте скица по отношение на имот пл.№2104, плана влязъл ли е в сила по отношение на този имот от 2004година?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За имот пл. №2104 за него има отредени парцели за целия имот, като имот в тези граници не е имало. 2004 година има отредени парцели за този имот, но не съм ги описала, защото нямам такава задача. Това е възстановения  имот на Станка Дичева, но вече новия от 2005г. , съобразен с дейсващата регулация е малко завъртян и не е бил  като в първия си вид.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: С плана от 2004година, който е обжалван, но по отношение на другата граница на имот 2104, има ли промяна за останалите?.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С плана от 2004година, с имот 2104 има отредени парцели, които не съм цитирала, защото такава задача нямам поставена, има парцел ІV в кв. 118 и други парцели още са отредени.

 

  ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Видно от последната част от заключението сте записали, че  имотът  е предвиден за улица, за кой имот имате предвид?

 

 ВЕЩОТОТ ЛИЦЕ: За имот 2104 в тези граници, в който е нанесен в плана, имот, а не парцелите. На скицата той е в лилаво.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Посочили сте, че оградата е изместена, установихте ли, нямали сте такава задача, но можете ли да отговорите от кой е изместена и до къде е изместена?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При извършения оглед на място, тази чупка, заснета от служители на Общината, я няма и оградата е изместена по билото на дигата, но дали е на място по регулация, не мога да кажа, тъй като трябва да се измери. На снимка 1 се вижда къде е улицата и просто е изместена оградата в ляво.  Тя е изместена до бетоновия фундамент на мостовото съоръжение, но дали е на място по регулационната линия, не мога да кажа.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Цитирали сте протокол на Поземлена комисия- Бургас в заключението си, с който е отказано на Станка Зафирова на възстановяне на собственост, защо е отказано и какво следва от това?

 

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С този протокол от 1992г. по зявление на Станка Зафирова, Поземлената комисия – Бургас, първо признава правото на собственост с план за земеразделяне за 4 дка земеделска земя и отказва да признае правото на собственост върху 4,5 дка, с мотив, че отказаните земи са в регулацията на м.с.Черно морие, от което следва обезщетение?

 

   ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Изследвахте ли дали има процедура по обезщетяване?

 

   ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвала дали е проведена процедура по обезщетяване, защото не съм имала поставане такава задача.

 

   ЮРИСКОН СУЛТ Р.: Нямам други въпроси във връзка заключението на вещото лице, но във връзка последния му отговор, моля за поставяне допълнителен въпрос. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ А.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

 Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице И., на което определя възнаграждение в размер на 600 лева, платими от внесения на депозит /л.6 от делото-350 и 250лв.-л.22/.

 

           ЮРИСКОНСУЛТ Р.:  Във връзка последния отговор на вещото лице, имам допълнителен въпрос към вещото лице, който моля да допуснете, а именно  вещото лице след като извърши справка в Общинска служба „Земеделие“, да установи дали има процедура по обезщетение на лицето Станка Иванова Зафирова и приключила ли е тя?.

 

  АДВОКАТ А.: Във връзка поставянето на допълнителен въпрос към вещото лице не възразявам, коретно е зададен, но моля да бъде допълнено освен дали е приключила процедурата, дали е платено  такова обезщетение, от кого на кого, ако има данни за такова платено такова обезщетение.?

Във връзка с това, че делото вероятно ще бъде отложено, ако се постави допълнителен въпрос към вещото лице, имаме искане, като става въпрос за действия, които са извършени от Община Бургас или поне така твърди фирмата, която извършва тези действия в имота към този момент.  Вчера, на 17.10.2017г. на място в имота са се появили хора и техника, които след въпрос от страна на моя довиретел, че са наета фирма от Община Бургас са започнали изкопни работи и СМР. Доверителят ми на зададения въпрос какво правят не е получил отговор. В тази връзка, моля да ми дадете възможност да да представим в 3- дневен срок от днешното съдебно заседание,  доказателства, такива каквито имаме за тези извършнеи СМР-та. Моля след като представим доказателства да задължите Община Бургас  да предостави цялата документация по отношение на СМР-тата по отоношение на имота предмет на процесната заповед, за да направим  искане по чл.166 АПК и  да поискаме спиране на изпълнението на административния акт, с оглед на това, че  с тези действия  може да има значителни вреди за доверителя ми в един висящ процес, който не е приключил и не е установено дали изземването е законосъобразно или не. Видно от заповедта,  това предварително изпълнение е предвидено само по отношение на изземването на имота и считам, че са незаконосъобразни дейстивята, които се извършват от Община Бругас като изкопни работи, премахване на оградата.

         

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Не възразявам да бъде допуснат допълнителния въпрос поставен от процесуалния представител на жалбоподателя. Във връзка направеното изявление за извършване на СМР-та, не съм запозната в момента дали се извършват такива, не съм и сигурна дали се извършват от Община Бургас.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която по след като извърши справка в Общинска служба „Земеделие“ Бургас да отговори на следните въпроси: има ли процедура по обезщетение на лицето Станка Иванова Зафирова,  приключила ли е тя. Ако е приключила, платено ли е такова обезщетение, от кого и на кого, ако има данни за такова обезщетение.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата допълнителна експертиза в размер на от по 100лева, вносима от всяка от страните, в 3-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен по делото и съответния платежен документ.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице Б., след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

ПРЕДОСТАВЯ 3-дневен срок от днешното съдебно заседание на жалбоподателя да представи доказателства във връзка извършваните СМР-та в процесния имот.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.12.2017г. от 13,15часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.56 часа.

      

            СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: