РЕШЕНИЕ

 

    970                                 дата 02 юни 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 21 май 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                           2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 642 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на И.Х. *** против Решение № 241 без дата от 2015г., постановено по НАХД № 4824/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление НП № 14-0769-002165/ 08.08.2014г. на Началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, с което, за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.5, т.1 от с.з.,  на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100лв. и за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от с.з. му е наложено административно наказание „глоба“  в  размер на 50 лв., както и  и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Не споделя мотивите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като оспорва установената фактическа обстановка и съставомерността на вменените му деяния. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание, чрез пълномощник, поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба  и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, като настоящият съд не констатира просрочие на жалбата, както е отбелязал първоинстанционния съд, предвид обстоятелството, че съдебния акт е постановен на дата 05.03.2015г., видно от изпратената справка, поради което обективно няма как съдебният акт да бъде връчен на страната на 12.02.2015г. и на това основание да се приеме просрочие на жалбата. Поради невъзможност да се определи правилната дата на връчване, следва да се приеме, че жалбата е в срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

Касаторът Х. е санкциониран за това, че на 01.03.2014г., в гр.Бургас, по ул. „Проф. Я. Якимов“, управлява МПС с рег.№ А9078МК и навлиза в регулираното със светофар кръстовище с ул. „Я.Комитов“,  преминавайки при включен червен сигнал на светофара, в нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. Спрян е за проверка от контролни длъжностни лица при ОД на МВР – Бургас и при дадено устно разпореждане да остане в автомобила си, докато се извършва проверката, излязъл от автомобила и започнал да спори с полицейските служители относно начина, по който бил преминал през кръстовището, в нарушение на чл.103 от ЗДвП, изразяващо се в неизпълнение на даденото му полицейско разпореждане да остане в автомобила си до приключване на проверката. Районният съд по същество е приел, че установените деяния са съставомерни, не е констатирал нарушения в хода на административно наказателната процедура при съставяне на АУАН и при издаването на НП и е обосновал извод за правомерно ангажиране отговорността на наказаното лице на сочените основания. Наложените административни наказания съдът е преценил като правилно определени по вид и размер към минимума предвиден от законодателя, с невъзможност да бъдат редуцирани. Посочено е, че процесните деяния не могат да бъдат квалифицирани като маловажни случаи по чл.28 от ЗАНН, с  оглед на което издаденото НП е потвърдено.

Настоящият съдебен състав намира, че съдебното решение не страда от сочените от касатора пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане.

Съгласно разпоредбата на чл.6, т.1 от ЗДвП участниците в движението са длъжни да съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. По отношение на констатираното нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП санкционирано с нормата на чл.183, ал.3, т.5, пр.1 от с.з. фактите по делото са безспорни и от непосредствените възприятия на  контролните длъжностни лица се установява, че касаторът Х. е преминал кръстовището на ул. „Проф. Я.Якимов“ и ул.„Я.Комитов“ при забранителния сигнал на светофарната уредба, в нарушение на горепосочената норма, поради което отговорността му е законосъобразно ангажирана. По отношение на нарушението свързано  с неизпълнение на даденото на касатора полицейско разпореждане да остане в автомобила си до приключване на проверката, за което е санкциониран с нормата на чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, Х. е възразил, че първоинстанционния съд не е взел предвид поведението му, както и не е обсъдил предпоставките за квалифициране на нарушението като „маловажен случай“. Възраженията са неоснователни. Данните по делото, в частност обясненията на актосъставителя Г. дадени в с.з. пред районния съд и съдържащите се в административната преписка докладни записки, включително и на М. Я. (трето лице, очевидец, спрян за проверка по същото време) категорично сочат, че поведението на  касатора не е било съобразено с даденото от контролния орган разпореждане, напротив същият е демонстрирал грубо и непристойно държание, с което е възпрепятствал извършваната проверка. В този смисъл изводите на първоинстанционния съд за доказаност на процесното деяние почиват на установените по делото факти и на приложимия материален закон. С оглед на конкретните факти следва да се приеме, че извършеното административно нарушение не е маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН и доводите в тази насока касационната инстанция счита за неоснователни.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на сочените отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 241 без дата от 2015г., постановено по НАХД № 4824/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: