Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1023/     22.05.2018 г.      град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Сийка Хардалова и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 641 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Сдружение „Българска републиканска федерация по кинология“, ЕИК 121050057, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „В.“ № 3, представлявано от К.Г.Л.- председател на УС, чрез адвокат А.Л., САК против решение № 1842 от 21.11.2017 г., постановено по НАХД № 4634/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 1459 от 04.07.2017 г. на Заместник директор на ТД на НАП - Бургас, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева на основание чл. 185, ал. 5 от ЗДДС за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, като е намалено на 6 000 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – ТД на НАП - Бургас не изпраща представител. 

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на Сдружение „Българска републиканска федерация по кинология“ против наказателно постановление № 1459 от 04.07.2017 г. на Заместник директор на ТД на НАП - Бургас, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева на основание чл. 185, ал. 5 от ЗДДС за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е изменил наказателното постановление като е приел за безспорно установено извършеното нарушение, но счита определения размер на наложеното наказание  за необоснован, с оглед тежестта на извършеното нарушение и липсата на посочени в наказателното постановление отегчаващи обстоятелства, които да оправдават налагане на наказание в такъв размер, поради което е намалил размера на 6 000 лева.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съгласно посочената като нарушена разпоредба на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредбата в приложимата редакция: ”Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги“. Липсата на ЕКАФП в обекта, стопанисван от сдружението, в който обаче се е извършвала продажба на услуги, независимо, че сдружението е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел, е нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18 и същевременно е довело до неотчитане на получените от участниците в изложбата 415 лева. Предвид това настоящият състав счита, че касаторът правилно е бил санкциониран за извършеното нарушение, което се установява по безспорен начин от събраните доказателства. Споделят се мотивите на съда и за изменение на наложената санкция , която е неправомерно завишена от адмиинистративнонаказващият орган.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените и е изменил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1842/21.11.2017 г.,  постановено по НАХД № 4634/2017 г. на Районен съд – Бургас.

                               

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                             2.