ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 27.05.                                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и седми май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

   

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 641 по описа за 2015 година.                 

   

На именното повикване в 13:30часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.Й., редовно призован, се явява лично и с адвокат Сава Каров, с пълномощно по делото, л.47.

 

ОТВЕТНИКЪТ Временно преназначен на длъжността Директор на ОД на МВР-Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото, л.35.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба С.П.Й. против заповед № УРИ-251з-1101/11.03.2015година на ВПД директор на ОД на МВР, с която е наложено дисциплинарно наказание „забрана за повишаване на длъжност за срок от една година” за нарушение на ЗМВР.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест за установяване на фактическите основания в акта, включително и твърдението, че жалбоподателя Й. е нарушил своите служебни задължения които са довели до бягството на задържаното лице Г.Т.А..

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВОКАТ КАРОВ: Поддържам жалбата. Желая да уточня, че в абзац първи на оспорената заповед е посочено, че моят доверител е  отговарял за охраната на лицето, което е избягало и второ, че за допуснато нарушение Й. не е докладвал по реда на подчиненост. По делото по приложената административна преписка на л.31 се съдържа Заповед за задържане на лицето  Г.А., която е изготвена от полицай Б.Б. и той е  лицето, което задържа лицето, което е избягало. Б.Б. съставя и декларацията намираща се на л. 33 от делото, където в т.2 е посочено, че лицето желае адвокатска защита от служебен защитник. Именно Б.Б. е човекът, който е следвало да уведоми и докладва за допуснатото произшествие. На второ място на л.18 по делото се съдържа обяснение от дежурния ст.пол. група ООР на сектор ОП, който казва „Полицай Й. започна да подготвя документите по задържането”, разбирайте техническата подготовка. Съответно дежурния Т. пак казва, че Б. е стоял със задържаното лице, той го е задържал. Няма как моя доверител при положение, че не е стоял с задържаното лице, а се е занимавал с документите и техническата част по задържането и не е бил с него да препятства бягството му и от него не е избягал никой. Тези неща се намират в административната преписка и съдът може да ги види и цени.

Имаме искане да бъдат допуснати гласни доказателства, като бъдат призовани Т.Т.М., който е бил дежурен и докладната му се намира на л.18 от делото и е видял, че Б. е охранявал задържането лице, а Й. отива да правия копие на документите и лицето Т.Т.М.. Разпитът на двамата свидетели е във връзка изясняване на фактическата обстановка и изчистване на казуса отвсякъде. Свидетелите моля да бъдат призовани по местоработата им в Пето РУП Бургас на

Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата. Да се приеме представената административна преписка. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

Относно искането за разпит на свидетели, считам че не са налице основания за това, тъй като в хода на досъдебното производство са изясни всички обстоятелства, като обясненията на тези свидетели са приложени към преписката. Считам, че издадения административен акт е при изяснена фактическа обстановка и е установено, че жалбоподателят е допуснал нарушения.

 

АДВОКАТ КАРОВ:  В оспорваната заповедта в абзац първи е посочено, че доверителят ми отговоря за задържаното лице, но по преписката липсват такива доказателства, че той е отговарял.

 

По доказателствата съдът и по направените искания в днешното съдебно заседание,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените административната преписка документи, като писмени доказателства по делото.

          

ДОПУСКА до разпит при условията на призоваване Б. Д. Б. и Т. М. Т., които да се призоват на адреса им по месторабота – Пето РУП Бургас .

 

Свидетелите ДА СЕ ПРИЗОВАТ след представяне на документ от жалбоподателя за внесени разноски по призоваването им в общ размер от 50 лева по сметка на Административен съд Бургас.

           В призовката до свидетелите да се посочи изрично, че при неявяване в съдебно заседание, поради уважителни причини, ще им бъде наложена глоба и ще бъдат доведени принудително.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 07.10.2015г от 13.45 часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: