Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1060          Година  15.05.2013               Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на осемнадесети април юли две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2. Веселин ЕНЧЕВ

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Галина Колева

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 641 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:        

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас срещу решение № 231/11.02.2013г. постановено по н.а.х.д. № 4700 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас. Счита, че съдът правилно е изяснил фактическата обстановка, но не споделя мотивите за допуснато съществено процесуално нарушение, довели до отмяна на издаденото наказателно постановление. Оспорва изводите на съда за приложимост на чл.34 от ЗАНН, като счита, че 3-месечният срок за съставяне на АУАН започва да тече от момента, в който органът е узнал кой е нарушителя, а не от момента, в който е могъл или е бил длъжен да узнае. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди издаденото наказателно постановление.

Ответникът – „Шик М 68” ЕООД, гр.*** с ЕИК 147239346 представлявано от управителя М.И.Б., редовно уведомен, оспорва касационната жалба като неоснователна.

 Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, има ща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно поста новление № 44211-О-0088850/04.06.2012г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което за нарушение на 92, ал.2 от ЗКПО, на основание чл.261, ал.1 от с.з. на ответника по касация е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да отмени наказателното постановление съдът е приел, че АУАН е съставен в противоречие с разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН. Посочено е, че спирането и възобновяването на производството са извършени през 2009г. т. е след изтичане на горепосочения преклузивен срок, поради което се обосновава извода за отмяна на издаденото наказателно постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалвано то решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Съгласно чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Неспазването на този срок представлява съществено нарушение на административно производствените правила, което опорочава издаденото наказателно постановление в степен, обуславяща неговата отмяна.

С оспореното наказателно постановление, на ответника по касация е вменено нарушение на чл.92, ал.2 ЗКПО за това, че не е подал данъчна декларация по ал.1 за финансовата 2007г. Съгласно сочената за нарушена разпоредба, данъчната декларация се подава от данъчно задължените лица в териториалната дирекция по данъчна регистрация до 31 март на следващата календарна година. В настоящия случай, правилно е установено от първоинстанционния съд, че отговорността на задълженото лице е ангажирана в противоречие с правилото на чл.34, ал.1, изр.второ, предл.първо от ЗАНН, според което не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен АУАН в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Крайният срок за изпълнение на задължението по чл.92, ал.2 от ЗКПО е бил 31.03.2008г., като на 01.04.2008г. е моментът, от който нарушителят става известен на административно наказващия орган, а дали административният орган “ще узнае” този факт е въпрос на полагане на дължимата грижа в разумни срокове. Органът разполага с тримесечен срок да състави АУАН за установяване на извършеното нарушение, като този срок изтича на 01.07.2008г., а АУАН, въз основа на който е издадено оспореното наказателно постановление е съставен на 05.01.2009г., т.е. след изтичане на срока по чл.34, ал.1, изр.второ, предл.първо от ЗАНН, както правилно е приел първоинстанционния съд.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 231/11.02.2013г. постановено по н.а.х.д. № 4700 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.         

           

           

 

   2.