Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №      958        /15.05.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети април , през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                         ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар Стоянка Атанасова, изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 640/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът П.Н.С.,*** е оспорил решение № 175/09.02.2018г. постановено по АНД № 4977/2017г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-2595/09.06.2017г. издадено от заместник кмет на Община Бургас. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.98, ал.1, т.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.2, т.1 от същия закон е наложена глоба в размер на 20 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът се явява лично. Поддържа жалбата и пледира за отмяна на оспореното решение, а по същество – за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касация, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че на 04.06.2017г. е паркирал МПС с регистрационен номер А2564КС, негова собственост, на ул.“Велико Търново“ № 16 след пътен знак В27, с което е попречил на останалите участници в движението. По този начин е нарушил разпоредбата на чл. 98, ал.1, т.1 от ЗДвП, съгласно която престоят и паркирането са забранени на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал.

Касаторът твърди, че мястото, на което е паркирал автомобила си не попада в участъка, обхванат от поставените там пътни знаци В28 и счита, че въведената забрана не се отнася за него.

От всички събрани доказателства, в това число и от твърденията на касатора С., категорично се установява мястото, на което автомобилът му е бил паркиран, независимо че съдът не е обозначил на картата това място. Това е така, защото първо административнонаказващият орган точно е посочил мястото на паркиране – ул.“Велико Търново“ № 16. Това място лесно може да бъде намерено на картата. На второ място снимковия материал, съпоставен със схемата на пътните знаци, също допринася за изясняване на местоположението на автомобила. Твърдението, че спрямо това място не действа забраната въведена с поставените знаци В28 е необосновано. Видно от схемата на пътните знаци по ул.“Велико Търново“, в участъка, където е бил паркиран автомобила на касатора, от двете страни на улицата и от двете посоки има поставени общо четири пътни знака В28, така че в този участък няма такова място, което да не е обхванато от забраната, въведено с цитирания пътен знак.

Елемент от състава на нарушението е наличието на пречка за другите участници в движението. По делото е установено, че с оглед на мястото, където е бил паркиран автомобила на касатора, той е създавал пречки за преминаването на другите участници в движението, тъй като тези, които са се движели в неговата лента е трябвало да изчакат насрещно движещите се и след това да заобиколят автомобила, а същевременно улицата е тясна и описаните маневри допълнително препятства и забавят движението. Към тези обстоятелства, като се добави и факта, че в този участък на улицата е забранено паркирането, следва да се направи извод, че ангажирането на административнонаказателната отговорност на П.С. е извършено в съответствие със закона.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 175/09.02.2018г. постановено по АНД № 4977/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: