Р Е Ш Е Н И Е  917

град Бургас, 22.05.2015 година

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, четвърти състав, на тринадесети май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

СЪДИЯ: Галина Радикова

 

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдия Радикова административно дело № 640 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба, подадена от М.М.П., Д.А.С., Д.Г.Г., И.Д.Б., Г.Д.П., М.Г.К., Д.Т.Д., П.К.Д., В.Х.В., С.Т.В., М.Г.З., С.П.П., М.М.К., Д.Ц.К., М.С.С., П.Г.Б., Н.С.В., А.Г.С., Н.С.Б., М.С.С., Т.Я.С., М.А.М., Г.Т.Т., И.А.Я., Р.Т.Я., И.Х.Ж., М.Т.Ж., К.Й.Й., Р.И.Й., Ц.С.С., М.Х.С., К.Л.К., С.С.Л., В.Ж.Л., Е.К.К., Н.Д.М., И.Г.Н., П.К.Н., П.Д.И., Т.Д.И., Е.В.Т., Б.А.Б.,  Д.М.П., З.И.П., Б.К.Я., Д.Г.Я., И.Н.К., Д.Г.М., К.Т.М., И.М.П., Ф.Г.Б., К.М.Б., В.Д.Е., Л.С.Т., С.И.Д., С.П.Д., Х.Д.К., Д.П.В., Г.А.З., Е.Д.Д., П.Й.Й., И.В.М., Г.Ж.Г., С.Д.Д., А.И.Д., Р.А.П., И.В.П., П.К.Б. и М.П.Г. против решение № 94-01-7555(2)/18.03.2015 г., издадено от Директор на Дирекция „УТ“ и Главен архитект на Община Бургас, с което е разпоредено частично предоставяне на искана обществена информация, по постъпило заявление с вх. № 94-01-7555/05.03.2015 г. от жалбоподателите. Иска се отмяна на решението в частта, с която им е бил отказан достъп до поисканата от тях обществена информация, като твърдят, че същото противоречи на материалния закон. Искат издателят на оспорения акт, да бъде задължен да им предостави достъп до обществената информация така, както е поискано с подаденото на 05.03.2015 г., заявление.

В съдебно заседание, М.М.П., Д.А.С., Д.Г.Г., И.Д.Б., Г.Д.П. и М.Г.К. чрез процесуалния си представител адвокат М., поддържат изложените в жалбата аргументи и направеното искане. Останалите жалбоподатели редовно призовани, не се явяват, не изпращат представител.

Ответникът, чрез процесуалния си представител юрисконсулт И., намира оспорването за неоснователно. Счита, че поисканата със заявлението информация е била предоставена, а правилно е бил отказан достъп само до тази информация, която следва да бъде предоставена по друг ред.

Съдът намира, че жалбата е допустима. Подадена е от лица, които имат правен интерес от оспорването и в предвидения от закона срок.

Въз основа на събраните в хода на съдебното производство доказателства съдът приема следното:

На 05.03.2015 г. М.М.П., Д.А.С., Д.Г.Г., И.Д.Б., Г.Д.П., М.Г.К., Д.Т.Д., П.К.Д., В.Х.В., С.Т.В., М.Г.З., С.П.П., М.М.К., Д.Ц.К., М.С.С., П.Г.Б., Н.С.В., А.Г.С., Н.С.Б., М.С.С., Т.Я.С., М.А.М., Г.Т.Т., И.А.Я., Р.Т.Я., И.Х.Ж., М.Т.Ж., К.Й.Й., Р.И.Й., Ц.С.С., М.Х.С., К.Л.К., С.С.Л., В.Ж.Л., Е.К.К., Н.Д.М., И.Г.Н., П.К.Н., П.Д.И., Т.Д.И., Е.В.Т., Б.А.Б.,  Д.М.П., З.И.П., Б.К.Я., Д.Г.Я., И.Н.К., Д.Г.М., К.Т.М., И.М.П., Ф.Г.Б., К.М.Б., В.Д.Е., Л.С.Т., С.И.Д., С.П.Д., Х.Д.К., Д.П.В., Г.А.З., Е.Д.Д., П.Й.Й., И.В.М., Г.Ж.Г., С.Д.Д., А.И.Д., Р.А.П., И.В.П., П.К.Б. и М.П.Г. *** заявление за достъп до информация вх. № 94-01-75/5/. С него са поискали да им бъде предоставена следната информация: „Кога е издадено разрешение за строеж относно УПИ ІV, V, VІ, кв.25 по плана на к-с „Славейков“. Какъв е вида на строежа, вида застрояване и категорията на строежа. При какви условия е предписано да се извърши строителството. Одобреният инвестиционен проект въз основа на което е издадено разрешението за строеж, в какви фази е възложен и изработен. Какви са предвижданията в инвестиционният проект. Налице ли са всички необходими становища и данни от съответните експлоатациони дружества за свързване на вътрешните мрежи и инсталациите на обекта с мрежите на техническата инфраструктура. Посочили са като предпочитана форма за предоставяне на информацията – копие на хартиен носител на пълната строителна документация по издаването на разрешение за строеж и самото разрешение за строеж. Указали са, че искането е направено във връзка с възможността да си съставят собствено мнение относно спазване на нормативните изисквания за дейността на главния архитект, предвид извършването на строително монтажни работи в пространството пред бл.86, 87, 88 в к-с „Славейков“, където живеят.

На 18.03.2015 г. директор на Дирекция „УТ“ и главен архитект на Община Бургас, съобразно правомощията, предоставени му със заповед № 3080/14.11.2014 г. на кмета на община Бургас (л.29-30), е издал оспореното решение. С него е разпоредил, да бъде предоставена частично исканата обществена информация, по подаденото от жалбоподателя заявление, касаеща строеж в УПИ ІV, V, VІ, кв.25 по плана на к-с „Славейков“. В мотивите на решението е посочил, че е налице пречка за предоставяне на строителната документация, тъй като същата не представлява обществена информация, а удовлетворява единствено частния интерес на заявителите от снабдяване с документи на трети физически лица, свързани с осъществявана строителна дейност в собствените на тези лица имоти.

На 23.03.2015 г. на жалбоподателите са били предоставени преписи от поисканите от тях Разрешения за строеж № О-62/26.06.2014 г. и № О-63/26.06.2014 г., за което е бил съставен протокол за предоставяне на достъп до обществена информация. Според разрешение за строеж № О-63/26.06.2014 г. обектът представлява „Жилищна сграда с три броя магазини за промишлени стоки, един магазин за пакетирани хранителни стоки и домови ВиК връзки“, находящ се в УПИ V-76 /бивш УПИ V-82/, кв.25А по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.498, с РЗП: 1 509,99 кв.м., ІV категория. Според разрешение за строеж № О-62/26.06.2014 г. обектът представлява „Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки, ЗОХ – кафе-аператив и домови ВиК връзки“, ноходящ се в УПИ ІV-76 /бивш УПИ ІV-82/, кв.25А по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.499, с РЗП: 2543,10 кв.м., ІІІ категория. В разрешенията за строеж се съдържа и информация относно документите, които са изготвени за обектите.

Съдът намира, че оспореният акт е издаден от компетентен орган по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и в предвидената от закона писмена форма.

По смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти. Понятието "обществена информация" следва да бъде възприемано като сведение, знание за някого или нещо, свързано с обществения живот в страната. Тази обществена информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти.

Според разпоредбата на чл. 9 от ЗДОИ, обществената информация е два вида - официална и служебна. В нормата на чл. 10 от ЗДОИ е посочено, че официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия. Служебната информация съгласно чл. 11 от ЗДОИ е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.

Разпоредбата на чл. 5, ал.1 от ЗУТ предвижда, че общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община. А съгласно ал. 5 на същата разпоредба, кметът на общината организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, регистър на всички решения за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи.

В случая информацията, чието предоставяне е било отказано, а именно предоставяне на строителните книжа има характер на обществена информация. Същата се събира, създава и съхранява във връзка с издадените и предоставени на жалбоподателите, разрешения за строеж и касае законосъобразното прилагане на съответните устройствените норми. Легална дефиниция на понятието „Строителни книжа“ е дадена в §5, т.36 от ДР на ЗУТ – това са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво. Разпоредбата на чл. 142 от ЗУТ предвижда съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и посочва, че същите са основание за издаване на разрешение за строеж.

Отделно от това, нормата на чл. 148 ал.8 ЗУТ изрично сочи, че одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж. При това положение не може да се приеме, че разрешението за строеж има характер на официална информация, а инвестиционният проект- не.

Цялата документация, описана в разрешението за строеж, въз основа на която то е издадено, следва да бъде предоставена на заявителите, тъй като тя е неразделна част от него.

Поради това,  незаконосъобразно е решението в оспорената му част, тъй като строителната документация представлява обществена информация по см. на ЗДОИ.

Затова и на основание чл. 172 от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

Р  Е  Ш  И   :

ОТМЕНЯ Решение № 94-01-7555(2) от 18.03.2015 г., издадено от директор на Дирекция „УТ“ и главен архитект на Община Бургас, в частта, с която е отказано предоставянето на строителната документация към разрешенията за строеж в УПИ ІV, V, VІ, кв.25 по плана на к-с „Славейков“.

ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по заявление вх. № 94-01-7555/05.03.2015 г. в 14 - дневен срок, считано от получаването на преписката, съобразно мотивите на настоящия съдебен акт.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София  в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: