ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 640 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.М.П., Д.А.С., Д.Г.Г., И.Д.Б., Г.Д.П. и М.Г.К.,  редовно призовани, се явяват лично и с адвокат М., редовно упълномощен.

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Д.Т.Д., П.К.Д., В.Х.В., С.Т.В., М.Г.З., С.П.П., М.М.К., Д.Ц.К., М.С.С., П.Г.Б., Н.С.В., А.Г.С., Н.С.Б., М.С.С., Т.Я.С., М.А.М., Г.Т.Т., И.А.Я., Р.Т.Я., И.Х.Ж., М.Т.Ж., К.Й.Й., Р.И.Й., Ц.С.С., М.Х.С., К.Л.К., С.С.Л., В.Ж.Л., Е.К.К., Н.Д.М., И.Г.Н., П.К.Н., П.Д.И., Т.Д.И., Е.В.Т., Б.А.Б.,  Д.М.П., З.И.П., Б.К.Я., Д.Г.Я., И.Н.К., Д.Г.М., К.Т.М., И.М.П., Ф.Г.Б., К.М.Б., В.Д.Е., Л.С.Т., С.И.Д., С.П.Д., Х.Д.К., Д.П.В., Г.А.З., Е.Д.Д., П.Й.Й., И.В.М., Г.Ж.Г., С.Д.Д., А.И.Д., Р.А.П., И.В.П., П.К.Б., М.П.Г., редовно призовани, не се явяват, не изпращат представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена от днес.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Считаме че жалбата е допустима, комплектована е с административната преписка.

Спорът е по приложение на нормата, относно обхвата на обществената информация, която може да бъде предмет на искане по този ред.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам жалбата за допустима, но неоснователна.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и с жалбата и предвид липсата на други доказателствени искания, да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и с жалбата.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Госпожо административен съдия, моля Ви да постановите решение, с което да отмените оспорвания от нас акт – решение от 18.03.2015 г. на Директора на дирекция „Устройство на територията”, Главен архитект на Община Бургас в частта относно отказ да се предостави исканата от нас строителна документация. Считаме че при съобразяване на доводите в жалбата следва да се приеме, че отказът не съответства на изискванията на закона и да не бъдат споделени мотивите на административния орган. В тази връзка ще се позова на практика на Върховен административен съд, която приема, че одобреният инвестиционен проект и строителните книжа, не само разрешението за строеж, за което е предоставен достъп до обществена информация, имат характер на обществена информация, засягат обществен интерес и могат да бъдат предмет на процедури по този закон, тъй като касаят законосъобразното прилагане на устройствените норми  при одобряване в случая на процесния строеж. Отделно от това, още повече, че се касае за инвестиционен проект, който засяга и улици, пространства – общинска собственост, граничещи с имоти, собственост на жалбоподателите. Изложили сме подробни доводи в жалбата, които моля да бъдат възприети. Моля да бъде отменен отказът и да бъде задължен органът да представи исканата от нас информация.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам жалбата за неоснователна. Със заявлението са поискани отговори на пет конкретно поставени въпроса, а не информация, съгласно установената съдебна практика, относно легалното понятие „обществена информация” по смисъла на закона. По заявлението са предоставени разрешения за строеж, в които се съдържат отговори на петте поставени въпроса. Посочено е в атакуваното решение, също така, че разрешенията за строеж са издадени въз основа на действащия план за к-с „Славейков”, посочени са заповедите за изменение на този план, посочен е номерът на административното дело, номерът на решението. В този смисъл считам, че със заявлението в частта, в която е отказано предоставяне на строителната документация, се цели набавяне на лични конкретни данни с оглед снабдяване с писмени доказателства с цел разрешаване на евентуален спор. Предвид това, в тази си част считам отказа за правилен и законосъобразен. Считам че същият е извън обхвата на ЗДОИ. В самата жалба също така се сочи, че разрешеното строителство е в разрез с редица нормативни изисквания, както и в днешно съдебно заседание представителят на жалбоподателите сочи, че същите са лица, собственици на имоти, съседни на имота, в който е допуснато строителството, поради което считам, че исканата информация в частта, в която е отказана същата, е именно с оглед набавяне на доказателства за разрешаване на евентуален спор, който спор може да бъде решен по реда на ЗУТ и тази информация може да бъде предоставена по този ред и там са указани лицата, на които следва да бъде предоставена, поради което считам, че в тази част отказът е правилен.

АДВОКАТ М.: В самото искане сме посочили, че искаме достъпът и отговорът на поставените въпроси да бъде осъществен чрез предоставяне на информация като копие на хартиен носител. Отговорът на поставените въпроси – вид на строеж, вид застрояване, категория, се съдържа в самите проекти, т. е. предоставянето им на хартиен носител предполага и отговор на поставените от нас въпроси в заявлението. Отделно от това, на практика са предоставя крайният акт – разрешението за строеж, но той е част от строителната документация заедно с инвестиционния проект. Взети заедно по смисъла на ЗУТ представляват едно единство. Разрешението не може без инвестиционните проекти, обратно – инвестиционните проекти не могат без разрешението за строеж, т. е. щом има основание за предоставяне на разрешението за строеж, същото основание има и за представяне на инвестиционните проект при преценка относно тълкуването и прилагането на обхвата на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, т. е. какво се включва в понятието и дали инвестиционният проект касае части от обществена информация.

Ще моля да съобразите сравнително последователната последна практика на Върховен административен съд, като ще посоча решение 2836/16.03.2015 г., в което се казва… (цитира). Моля за решение в този смисъл.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.: Това, което бих желала да вземете предвид, е че парцелът е съседен на нашите сгради по смисъла на бъдещите сгради, които ще бъдат калканно свързани със сградите, в които живеем. Не говорим за имот, който ще бъде физически отдалечен. Разрешението за строеж предвижда изграждане на сграда, която е свързана калканно с блок № 86, в който ние жалбоподателите имаме собственост и затова ни интересува какво е конкретното предвиждане. Това, което искаме да ни се предостави, е строителната документация, на която са базирани разрешенията за строеж, за да видим какво точно ще се строи – височини, гъстота на застрояване, дали са спазени отстоянията съгласно закона, защото в самото разрешение за строеж има информация, която ни притеснява: предвиждане за паркоместа, които се предвиждат на доста голяма разстояние от мястото, където се планира да се застрои сградата, разстоянието е огромно, те се намират до „Кохинор”, както и самите отстояния. Имаме до сега само като устна информация и затова искаме да видим документално как ще бъдат нещата.

Отказана ни е информация по тези параметри, които ни интересуват, затова искаме да ни бъде предоставен инвестиционният проект.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Б.: Искам да кажа, че проект се прави на база на улица, която не съществува. Улицата я няма, а проектът е изготвен на база това.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: